DENIOS GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete
Sarkantyú köz 5.
9021 Győr

Tel.: 06 96 800 147
Fax:  +43 6225-20533-44
E-mail: info@denios.hu
Internet: www.denios.hu

Termék- és oltóvízvisszatartás meghibásodás esetén

A veszélyes anyagokat kezelő vállalatok számára ez a legrosszabb forgatókönyv: ha egy működési hiba következtében nagy mennyiségű veszélyes anyag ellenőrizetlenül szabadul fel, az emberekre és a környezetre nézve súlyos következményekkel járhat. Különösen az a tűz eset, amikor a tűzoltóság oltóvize veszélyes üzemanyagokkal érintkezik, olyan tipikus kockázat, amellyel az üzemek üzemeltetőinek számolniuk kell, és amelyre óvintézkedéseket kell tenniük. A következőkben olyan tipikus baleseti forgatókönyveket tekintünk át, amelyek az Ön vállalatát is érinthetik. Áttekintést nyújtunk az Ön mint üzemeltető jogi kötelezettségeiről, és bemutatjuk a megfelelő megoldásokat a termék és az oltóvíz visszatartására.

Állítsa le időben a terjedést – kerülje el a súlyos károkat

Bár a felelősségteljes vállalatok a biztonság és a környezetvédelem kérdését kiemelten kezelik, a múltbeli káresemények azt mutatják: a széles körű biztonsági óvintézkedések ellenére az üzemzavarok soha nem zárhatók ki teljesen. Sajnos újra és újra előfordul, hogy például a tüzekből származó szennyezett oltóvíz a környező vizekbe kerül és hatalmas károkat okoz. A következményeket nemcsak a környezet és az állatállomány, hanem a dolgozók és a környékbeliek is viselik. Ha például a talajvizet érinti a szennyeződés, akkor esetenként komoly egészségkárosodás veszélye fenyegeti a helyi lakosokat. Annak érdekében, hogy üzemzavarok esetén a kár mértékét döntően korlátozni lehessen, nagy jelentőséggel bírnak a termék- és oltóvízvisszatartásra vonatkozó intézkedések. Ezek nem akadályozzák meg magát az üzemzavart - de hatékonyan segítenek abban, hogy a veszélyes folyadékok terjedését korai szakaszban megállítsák, és megakadályozzák, hogy azok ellenőrizetlenül kerüljenek a környező területekre, a talajba és a vizekbe.

Ingyenes folyóirat
Környezeti felelősség

Tudjon meg többet a vállalati környezetvédelmi jogsértések következményeiről és arról, hogyan védheti meg magát a leghatékonyabban.

Általános üzemeltetői kötelezettségek és lehetséges működési zavarok, amelyeket szem előtt kell tartania

Egy esetleges üzemzavarra való felkészülés érdekében az üzem üzemeltetői kötelesek óvintézkedéseket tenni annak érdekében, hogy a veszélyes anyagok környezetbe való kijutását a lehető legnagyobb mértékben megakadályozzák. A vízre veszélyes anyagok kezelésére szolgáló létesítményekről szóló németországi rendelet (AwSV) egyik alapvető követelménye, hogy a létesítményeket úgy kell megtervezni, megépíteni és üzemeltetni, hogy üzemzavar esetén a kiszivárgott, vízszennyező anyagokat tartalmazó keverékeket visszatartsák (AwSV 17. §). Ezen túlmenően az üzemeltetőknek megelőző intézkedéseket kell végrehajtaniuk annak érdekében, hogy az üzemzavarok hatásait a lehető legkisebbre csökkentsék: Ha üzemzavar esetén nem zárható ki, hogy a létesítmény egyes részeiből vízszennyező veszélyes anyagok szivárognak ki, az üzemeltetőnek haladéktalanul intézkedéseket kell tennie a kár korlátozására (AwSV 24. §).

A vízszennyező folyadékok szivárgásával kapcsolatban a vállalatoknak általában vagy az üzemekből történő nagyobb termékszivárgásokkal, vagy olyan tűzesetekkel kell foglalkozniuk, ahol például szennyezett oltóvizet kell visszatartani. Az AwSV ezt is figyelembe veszi, és az általánosan elismert műszaki szabályoknak megfelelő biztonsági szintet ír elő, különösen pl. a tűzoltó-, permetező- és hűtővíz visszatartására tűz esetén (AwSV 20. §) és a csővezetékek visszatartására (AwSV 21. §).

A lehetséges veszélyforrások azonosításakor különösen a következő okokat kell figyelembe venni:

  • Üzemeltetési veszélyforrások

  • Környezeti veszélyek, például földrengések vagy árvizek

  • Illetéktelenek beavatkozása

1. forgatókönyv: Jelentős termékszivárgás az üzemekből

A nagy mennyiségű veszélyes anyag kiömlésének számos oka lehet. Csak az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi természet-, környezet- és fogyasztóvédelmi hivatal hosszú listát vezet a helyi ipari üzemekben bekövetkezett káreseményekről és üzemzavarokról. Kritikus baleseti gócpontok például azok a csővezetékek, amelyekben vízszennyező folyadékokat szállítanak. Íme néhány példa a gyakran azonosított baleseti okokra:

  • Működő járművekkel való ütközésből eredő károk

  • Észrevétlen korróziós károsodás / anyagkopás

  • Üzemeltetési hibák

  • A folyamatirányító rendszer hibái

  • Vihar okozta károk

Ha megfelelő üzemzavar esetén nem zárható ki, hogy a létesítmény egyes részeiből vízszennyező anyagok szivárognak ki, az üzemeltetőnek jogszabályi kötelessége azonnali intézkedéseket tenni a kár korlátozására (AwSV 24. §). A csővezetékekben történő visszatartásra vonatkozó különleges követelményeket az AwSV 21. §-a szabályozza.

Esettanulmány: Toluol kibocsátás Kölnben

Egy teherautóra szerelt daru nekiment egy toluol betöltő csővezetéknek. A csővezeték megsérült, és a toluol a talajba szivárgott. A részletes okokat és az eseménysorozatot a BImSchG 29b §-a (német szövetségi immisszióvédelmi törvény) alapján elismert szakértő vizsgálja egy biztonsági ellenőrzés keretében.

Esettanulmány: Nyersolajkibocsátás Gelsenkirchenben

A nyersolaj szivárgása (kb. 2100 kg) belső korrózió miatt következett be egy olyan csőrendszerben, amelyen nem áramlott át - egy úgynevezett holtág. -. A szivárgás helye egy tárolótartály szivattyúcsövében volt. A keringető szivattyút azonnal leállították, és a kiszivárgott terméket, amennyire lehetett, egy szívókocsi segítségével összegyűjtötték. A szennyezett földet eltávolították (90-100 m3) és megfelelően ártalmatlanították. A talajvizet nem szennyezte a kiszivárgott termék.

Esettanulmány: Cink-szulfát kibocsátás Duisburgban

Egy munkás a tartály és a szivattyú közötti eltömődött csővezetéket akarta megtisztítani. Ehhez elzárta a tartály (15 000 l űrtartalmú) kézi szelepét, és megnyitotta a szivattyú előtti csővezetéket. Nyilvánvalóan a kéziszelep nem volt teljesen zárva, így a cső feloldása után a cink-szulfát nyersoldat (kb. 15 % Zn) szivárgott ki a tartályból. Az alkalmazott kinyitotta a tartály leeresztő szelepét, és a kármentő tálcába ürítette. Az oldat egy része azonban a szivattyú előtti nyitott csövön keresztül a nyersanyagcsarnokba folyt. A vállalat elszigetelő intézkedései ellenére mintegy 500 l a nyugati kapun át a csarnok előtti nyílt területre folyt. Onnan a vállalat csatornahálózatán keresztül a 6 kamrás medencébe került. Az összes környező csatornanyílást azonnal csatornafedéllel lezárták. Az egyik csatornabemenetet azonban egy raklappal elzárták. Amikor ezt felfedezték, a 6 kamrás medencéből a csatornahálózat felé vezető kivezető nyílást azonnal lezárták. Nem zárható ki, hogy a 6 kamrás medencén keresztül Zn-szennyezett szennyvíz került a közcsatorna-hálózatba. Feltételezhetően kb. 50 l nyers oldat került ki.

Forrás: Észak-Rajna-Vesztfália Természet-, Környezet- és Fogyasztóvédelmi Hivatala

2. forgatókönyv: Tűzesemény / szennyezett oltóvíz

Az oltóvíz visszatartása fontos szerepet játszik a növényekkel kapcsolatos vízvédelemben. Ha az oltóvíz tűz esetén vízszennyező termelési, segéd- vagy üzemanyagokkal szennyeződik, akkor a környező víztestekbe jutva vagy a talajba szivárogva jelentős következményes károkat okozhat. Ezt a potenciális veszélyt a jogalkotó is különösen felismerte. Így kifejezetten kötelezi a vízszennyező veszélyes anyagok kezelésére szolgáló létesítmények üzemeltetőit, hogy tűz esetén a legkorszerűbb intézkedéseket tegyék meg a szennyezett oltóvíz visszatartására:

"A létesítményeket úgy kell megtervezni, megépíteni és üzemeltetni, hogy a vízszennyező veszélyes anyagokat, a tűz esetén kiáramló oltó-, locsoló- és hűtővizet, valamint a keletkező, vízszennyező veszélyes tulajdonságú égéstermékeket az általánosan elismert technológiai szabályoknak megfelelően visszatartsák [...]". (AwSV 20. §: Visszatartás tűz esetén)

A szükséges retenciós térfogat meghatározása

1992 óta létezik a LöRüRL (németországi irányelv az oltóvíz-visszatartó berendezések bevetésére az élővizet veszélyeztető anyagokat tároló raktárakban), amely az építésügyi jogszabályokhoz kötődött, és olyan mennyiségi határértékeket tartalmazott, amelyek felett az oltóvíz-visszatartást figyelembe kell venni. És amely az üzemek üzemeltetői számára konkrét elveket is szolgáltatott a tároló létesítményekhez szükséges oltóvíz-visszatartási mennyiség kiszámításához. Ezt azonban a Német Építéstechnikai Intézet (DIBt) 2020.01.01.01-től hatályon kívül helyezte. Jelenleg nincs általánosan elismert helyettesítő szabályozás. A jövőben az oltóvíz visszatartását már nem a LöRüRL-ben, hanem közvetlenül az AwSV-ben szabályozzák, és így már nem csak a tároló létesítményekre, hanem minden vízveszélyes anyagot kezelő létesítményre vonatkozik. Az AwSV már most is tartalmazza a 20. §-t, amely a tűzoltóvíz visszatartására vonatkozó általános követelményeket tartalmazza. A megfogalmazás azonban nem túl konkrét, ezért az illetékes hatóságok részéről eltérő értelmezésekre ad okot. Az AwSV módosítási rendeletével, amely jelenleg még csak tervezet formájában van, a követelményeket konkretizálni és széles körben kibővíteni kívánják. A módosítások hatálybalépésének konkrét időpontja azonban még nem ismert. Ezért azt javasoljuk ügyfeleinknek, hogy a tűzivíz-visszatartás szükségességét és egyedi esetekben a szükséges tűzivíz-visszatartási mennyiséget a mindenkori illetékes hatóságokkal szorosan egyeztetve határozzák meg.

Műszaki megoldások a termék- és oltóvízvisszatartáshoz

A tűzoltás során keletkező oltóvíz vagy a létesítményekből kiszabaduló veszélyes anyagok ellenőrizetlen terjedésének megakadályozására különböző műszaki lehetőségek állnak rendelkezésre. A különböző visszatartó létesítmények és rendszerek között a funkcionalitásuk alapján lehet különbséget tenni:

Önműködő rendszerek

Az önműködő rendszerek olyan helyhez kötött megoldások, amelyekben a termék vagy az oltóvíz visszatartása anélkül történik, hogy további kiváltó intézkedéseket kellene kezdeményezni.

Szerkezeti megoldások, pl.
Az épületeken kívüli oltóvíz-visszatartó medencék, amelyekbe az oltóvíz szivattyúk használata nélkül is bele tud folyni.
A meglévő szennyvízcsatorna-rendszer használata
A raktárépületek alapterületének vízgyűjtő területként való kialakítása (emelvények, ajtóküszöbök, rámpák és vízgyűjtő csatornák segítségével)
A szennyvíztisztító telep megfelelően méretezett csapadékvíz-elvezető medencéi, ha a méretezés és a gyors ürítés ezt lehetővé teszi
Folyadékzáró, lejtős nyitott tárolóterületek és rakodási zónák, amelyeket körbefutó állvány biztosít a széle felé az ellenőrizetlen vízelvezetés ellen
Tárolási térfogatok az épületeken belül (pl. pince) és speciális gyűjtőhelyiségekben (gyúlékony folyadékok esetén megfelelő gépi szellőzést kell biztosítani)
Üres tartályok megfelelő szivattyúk nélküli ellátórendszerrel

Nem automatizált rendszerek

A nem önműködő rendszerek csak a műszaki és/vagy szervezési intézkedések megtétele után teszik lehetővé a termék vagy az oltóvíz visszatartását. Itt megkülönböztetünk többek között helyhez kötött és mobil változatokat.

Helyhez kötött automatikus rendszerek, pl.
Oltóvíz-visszatartó medencék, amelyekbe tűz esetén az oltóvizet automatikusan vezérelt szivattyúkkal szivattyúzzák
Automatikusan vezérelt oltóvíz gátak, amelyek tűz esetén a tűzparaméterek, pl. füst vagy hő érzékelésével aktiválódnak, és automatikusan lezárnak
Helyhez kötött, kézi vezérlésű rendszerek, pl.
Kézzel kioldható folyadékzáró gátak, amelyek tartósan a tartóikba vannak beépítve, és kézi indítással, azaz izomerő, tárolt energia (súly, rugóerő) vagy segédenergia (pl. elektromos, hidraulikus, pneumatikus) kerülnek lezáró helyzetbe
Kézi használatra szolgáló helyhez kötött folyadékzáró gátak, amelyeket kézzel helyeznek be a felhasználás helyén erre a célra állandóan elhelyezett tartókba
Mobil rendszerek, pl.
Mozgatható folyadékzáró gátak, pl. vízzel való feltöltéshez
Csatorna fedlapok
Mobil gyűjtőedények (szivárgásfelfogó tálcák, szivárgásfelfogó ponyvák stb.)
Tömítő dugók

A műszaki raktárrendszerek felszerelési lehetőségei

Mobil visszatartó rendszerek

Szivárgás tisztítása

Szívesen adunk Önnek tanácsot!

Akár telefonon, e-mailben, vagy személyesen a telephelyén - örömmel segítünk és tanácsot adunk Önnek. Lépjen kapcsolatba velünk!

Ingyenes szaktanácsadás 06 96 800 147

Hasonló bejegyzések

Tölt…
i

Az ezen az oldalon található szakmai információkat gondosan, legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint állítottuk össze. A DENIOS GmbH mindazonáltal semmiféle garanciát vagy felelősséget nem vállal, legyen az akár szerződéses, kártérítéses, akár bármilyen más módon, az aktualitás, a teljesség és a helytállóság szempontjából - sem az olvasóval, sem harmadik féllel szemben. Az információ és a tartalom saját vagy harmadik fél céljaira történő felhasználása ezért saját felelősségére történik. A helyi és a jelenleg hatályos jogszabályok betartandóak.

Menü
Bejelentkezés
Az Ön kosaraHozzáadva a kosárhoz
A kosárhoz
Szívesen adunk önnek tanácsot!

Hívjon minket, küldjön e-mailt: info@denios.hu, vagy töltse ki az űrlapot, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk Önnek.

H – Cs: 8:00 – 17:00 | P 8:00 – 14:00