DENIOS GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete
Sarkantyú köz 5.
9021 Győr

Tel.: 06 96 800 147
Fax:  +43 6225-20533-44
E-mail: info@denios.hu
Internet: www.denios.hu

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Bevezetés

Az alábbi információkkal szeretnénk Önnek mint ‘érintett személynek’ áttekintést nyújtani az Ön személyes adatainak általunk történő feldolgozásáról és az adatvédelmi törvények szerint Önt megillető jogokról. Weboldalaink használata alapesetben személyes adatok megadása nélkül is lehetséges. Amennyiben azonban bármely általunk nyújtott szolgáltatást igénybe szeretné venni weboldalunkon keresztül, szükségessé válhat személyes adatainak feldolgozása. Ha a személyes adatok kezelése szükségessé válik, és az adatkezelésnek nincs meghatározott jogalapja, úgy az adatkezeléshez általánosságban az Ön hozzájárulását kérjük.

A személyes adatok, például a név, lakcím vagy e-mail cím kezelése mindenkor az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) és a DENIOS SE-re vonatkozó országspecifikus adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban történik. Jelen adatvédelmi nyilatkozat segítségével szeretnénk tájékoztatni Önt az általunk gyűjtött, felhasznált és kezelt személyes adatok terjedelméről és céljáról.

Adatkezelőként számos technikai és szervezeti intézkedést foganatosítottunk annak érdekében, hogy biztosítsuk a weboldalon keresztül feldolgozott személyes adatok lehető legteljesebb védelmét. Az internetalapú adatátvitel azonban mindig tartalmazhat biztonsági réseket, így az abszolút védelmet nem lehet garantálni. Ezen okból kifolyólag Önnek dönthet arról, hogy személyes adatait más alternatív útvonalon, például telefonon vagy postai úton továbbítja felénk.

2. Adatkezelő

A GDPR értelmében az adatkezelő alapvetően a következő:

DENIOS SE, Dehmer Straße 54-66, 32549 Bad Oeynhausen, Telefon: +49 5731 753-0, Fax: +49 5731 753-199, E-mail: info@denios.de

Bizonyos esetekben hazai és külföldi leányvállalatainkat is igénybe vesszük, hogy válaszoljunk az Ön megkereséseire és megrendeléseire, illetőleg értékesítési és promóciós célból. Leányvállalatainkról áttekintést kaphat a https://www.denios.hu/vallalat/denios-telephelyek/ weboldalon.

3. Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselő a következő e-mail címen érhető el: datenschutz-denios@audatis.de

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel és javaslatokkal bármikor fordulhat közvetlenül adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

4. Fogalommeghatározások

Az adatvédelmi nyilatkozat az európai irányelv megalkotója és a jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) megalkotásakor használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nyilvánosság, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében szeretnénk előzetesen tisztázni a használt kifejezéseket.

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban főként az alábbi kifejezéseket használjuk:

41. Személyes adatok

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

4.2. Érintett személy

Érintett személy az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő (vállalkozásunk) kezeli.

4.3. Adatkezelés

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

4.4. Az adatkezelés korlátozása

Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

4.5. Profilalkotás

A profilalkotás személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

4.6. Álnevesítés

Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

4.7. Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

4.8. Címzett

Címzett az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

4.9. Harmadik fél

Harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

4.10. Az érintett hozzájárulása

Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

5. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (az elektronikus médiáról szóló német törvény (TMG) 15. § (3) bekezdésével összefüggésben) jogalapként szolgál vállalatunk számára az olyan adatkezelési műveletekhez, amelyek során az érintett hozzájárulását adta egy adott adatkezelési célhoz.

Ha a személyes adatok kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, mint például az áruszállításhoz vagy más szolgáltatás nyújtásához vagy ellenszolgáltatás nyújtásához szükséges feldolgozási műveletek esetében, úgy az adatkezelés jogalapjául a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szolgál. Ugyanez vonatkozik azokra az adatkezelési műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos érdeklődések esetében.

Ha vállalatunk olyan jogi kötelezettség teljesítésére kötelezett, amely miatt a személyes adatok kezelése szükségessé válik, például adókötelezettségek teljesítése esetén, úgy az adatkezelés jogalapjául a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szolgál.

Ritka esetekben a személyes adatok kezelése szükségessé válhat az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez a helyzet például akkor, ha egy látogató megsérülne a telephelyünkön, és ennek következtében a nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy más létfontosságú információkat továbbítani kellene egy orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ilyen esetben az adatkezelés jogalapjául a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének d) pontja szolgál.

Az adatkezelési műveletek végső soron a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján alapulhatnak. A fent említett jogalapok egyikének hatálya alá sem tartozó adatkezelési műveletek ezen a jogalapon alapulnak, ha az adatkezelés vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az ilyen adatkezelési műveletek elvégzésére különösképp azért van jogunk, mert azokról az európai jogalkotó külön említést tett. Ebben a tekintetben úgy ítélte meg, hogy jogos érdek feltételezhető, ha Ön cégünk ügyfele. (A GDPR (47) preambulumbekezdés második mondata).

6. Adattovábbítás harmadik felek részére

Az Ön személyes adatait az alább felsoroltakon kívül más célból nem továbbítjuk harmadik feleknek.

Személyes adatait harmadik felek felé csak abban az esetben továbbítjuk, ha:

 1. Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint,

 2. a továbbítás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint jogos érdekeink érvényesítése érdekében megengedett, és nincs okunk feltételezni, hogy ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek személyes adatainak védelméhez fűződő érdekek,

 3. a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettség áll fenn a közzétételre, valamint

 4. ez jogilag megengedett és szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben Ön az egyik fél.

Mivel a DENIOS egy globális vállalat, előfordulhat, hogy személyes adatait az Ön kérésének jobb feldolgozása vagy jogos érdekeink védelme érdekében továbbítjuk olyan helyi leányvállalatoknak vagy értékesítési és üzleti partnereknek, amelyek székhelye az Európai Gazdasági Térségén kívül található.

Az Ön személyes adatainak harmadik országokba történő továbbítására az általános szerződési feltételek alapján kerül sor, ha az Európai Bizottság nem hozott megfelelőségi határozatot az adott harmadik országra vonatkozóan.

Az általános szerződési feltételekről a https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=de weboldalon tájékozódhat.

Az Európai Bizottság megfelelőségi határozatainak összességét a https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de weboldalon a 45. cikk alatt tekintheti meg.

7. Technikai eljárásrend

7.1 SSL/TLS titkosítási protokoll

Ez az oldal SSL, ill. TLS titkosítást használ az adatkezelés biztonsága és a bizalmas tartalmak, például a megrendelések, bejelentkezési adatok vagy az Ön által nekünk, mint üzemeltetőnek küldött kapcsolatfelvételi kérelmek továbbításának védelme érdekében. A titkosított kapcsolatot arról ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a 'http://' helyett 'https://' szerepel, valamint a böngésző címsorában egy lakat szimbólum látható.

Ezt a technológiát használjuk az Ön által továbbított adatok védelme érdekében.

7.2 Adatgyűjtés a weboldal látogatásakor

Ha Ön csak információszerzés céljából használja weboldalunkat, azaz ha nem regisztrál, vagy más módon nem továbbít felénk információt, akkor csak azokat az adatokat gyűjtjük be, amelyeket az Ön böngészője továbbít a szerverünknek (az úgynevezett ‘szerver naplófájlokban’). Weboldalunk egy sor általános adatot és információt gyűjt be minden alkalommal, amikor Ön vagy egy automatizált rendszer megnyitja egyik oldalunkat. Ezek az általános adatok és információk a szerver naplófájlokban kerülnek eltárolásra. Ilyen módon eltárolható a

 1. a használt böngészőtípusok és verziók,

 2. a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer,

 3. az a weboldal, amelyről a hozzáférési rendszer a mi weboldalunkra jut (ún. referer),

 4. az az aloldal, amely weboldalunkon keresztül egy hozzáférési rendszeren keresztül elérhető,

 5. a weboldal meglátogatásának dátuma és időpontja,

 6. az Internet Protocol-cím (IP-cím),

 7. a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója.

Ezen általános adatok és információk felhasználása során nem vonunk le következtetéseket az Ön személyére vonatkozóan. Ezeket az információkat inkább arra használjuk fel, hogy

 1. a weboldalunk tartalmát megfelelően jeleníthessük meg,

 2. ezeknek megfelelően optimalizálhassuk weboldalunk tartalmát és a hirdetéseket,

 3. biztosíthassuk informatikai rendszereink és weboldalunk technológiájának állandó működőképességét, valamint, hogy

 4. elláthassuk a bűnüldöző hatóságokat egy kibertámadás esetén a büntetőeljáráshoz szükséges információkkal.

Ezért az összegyűjtött adatokat és információkat egyrészt statisztikai célból, továbbá azzal a céllal elemezzük, hogy növeljük vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, valamint, hogy biztosíthassuk az általunk kezelt személyes adatok védelmének optimális szintjét. A szerver naplófájlok adatait az érintett személy által megadott személyes adatoktól elkülönítetten tároljuk.

Az adatkezelés jogalapjául a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szolgál. Jogos érdekünk a fent felsorolt adatgyűjtési célokból következik.

7.3 Google reCaptcha

Weboldalunkon mi is a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (‘Google’) reCAPTCHA funkcióját használjuk. Ez a funkció elsősorban annak megkülönböztetésére szolgál, hogy egy adatbevitel természetes személy által vagy pedig tisztességtelenül gépi és automatizált feldolgozás útján történt. Ez a szolgáltatás magában foglalja az IP-cím és adott esetben a Google számára a reCAPTCHA szolgáltatáshoz szükséges egyéb adatok elküldését.

Ezeket az adatkezelési műveleteket csak akkor végezzük el, ha a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjának megfelelően az érintett személy ehhez kifejezett hozzájárulását adta.

A Google reCAPTCHA szolgáltatással kapcsolatos egyéb információt, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozatát az alábbi weboldalon találja: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

7.4 Amazon Web Services - AWS (felhőalapú tárhely)

Weboldalunkat az Amazon Web Services (AWS) felhőalapú tárhelyén üzemeltetjük. A tárhely szolgáltatója az Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg.

Amikor meglátogatja weboldalunkat, személyes adatainak kezelése az AWS szerverein történik. Ezáltal a személyes adatok továbbíthatók az AWS anyavállalatának is az Ameriaki Egyesült Államokba. Az USA-ba történő adattovábbítás az EU általános szerződési feltételei alapján történik. Ezzel kapcsolatos részletes információt itt talál: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/.

Az AWS használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy weboldalunk a lehető legmegbízhatóbban jelenjen meg.

Adatfeldolgozási szerződést kötöttünk az AWS-szel. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy az AWS csak a mi utasításainknak megfelelően és a GDPR vonatkozó előírásainak betartásával kezelje weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

Az AWS adatvédelmi rendelkezéseiről további információkat (az ott feltüntetett nyelveken) a következő címen talál: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

7.5 A OneTrust Consent Management Platformja (CMP)

Weboldalunk a OnTrust CMP-jét használja. Személyes adatainak címzettje a GDPR 13. cikk (1) bekezdésének e) pontja értelmében a OneTrust, LLC, 1350 Spring St NW, Atlanta, GA 30309, USA.

Az adatfeldolgozás keretében személyes adatokat továbbítunk (hozzájárulási adatok). Hozzájárulási adatok alatt az alábbi adatokat értjük:

 • a weboldal kérés URL-jeit

 • eszközinformációkat

 • böngésző információkat

 • anonimizált IP-címeket

 • opt-in és opt-out adatokat

 • a látogatás dátumát és időpontját

 • a weboldal kérés URL-jeit

 • a weboldal elérési útvonalát

 • földrajzi elhelyezkedést

Az adatkezelés a jogi kötelezettségeknek való megfelelés (a GDPR 7. cikk (1) bekezdése értelmében az adatkezelőnek képesnek kell lennie a hozzájárulás igazolására) és a hozzájárulások kapcsolódó dokumentálása céljából, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján történik. Az adatok tárolására helyi tárolót használnak. Az adatok tárolására a Local Storage-et használjuk.

A weboldal működőképessége a fent leírt adatkezelés nélkül nem garantált. A felhasználónak nincs lehetősége tiltakozni mindaddig, amíg a felhasználó bizonyos adatkezelési műveletekhez való hozzájárulásának beszerzésére vonatkozó jogi kötelezettség fennáll (GDPR 7. cikk (1) bekezdése és a 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja).

Ha több információt szeretne megtudni a OneTrus-ról, kérjük, látogasson el a következő weboldalra, ahol német nyelven kap tájékoztatást: https://www.onetrust.de/datenschutzerklaerung/.

8. Cookie-k/Sütik

8.1 Általános információ a Cookie-król/sütikről

Weboldalunkon Cookie-kat használunk. Ezek olyan kisméretű adatállományok, amelyeket a böngésző automatikusan létrehoz és az Ön informatikai rendszerén (laptop, táblagép, okostelefon vagy egyéb eszközön) eltárol, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat.

A cookie-kban olyan információk kerülnek eltárolásra, amelyek minden esetben az adott végberendezéssel kapcsolatosak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezáltal közvetlenül megismerjük személyazonosságát.

A cookie-k használata egyrészt arra szolgál, hogy ajánlataik használatát kellemesebbé tegyük az Ön számára. Az úgynevezett ideiglenes cookie-kat arra használjuk, hogy weboldalunk felismerje, ha Ön már meglátogatta weboldalunk egyes aloldalait. Ezek automatikusan törlődnek, amint elhagyja weboldalunkat.

Ezen kívül az ideiglenes cookie-kat arra is használjuk, hogy felhasználóbarátabbá tegyük weboldalunkat. Ezek a cookie-k egy bizonyos meghatározott ideig tárolódnak el az Ön végberendezésén. Így, ha újra meglátogatja oldalunkat szolgáltatásaink igénybevétele céljából, weboldalunk felismeri, hogy Ön már járt weboldalunkon, valamint, hogy milyen bejegyzéseket és beállításokat rögzített, így azokat nem kell újra megadnia.

Másrészt cookie-kat használunk arra, hogy statisztikai adatokat gyűjtsünk weboldalunk használatáról és kiértékeljük azokat annak érdekében, hogy optimalizálhassuk ajánlatunkat az Ön számára. Ezen cookie-k lehetővé teszik weboldalunk számára, hogy felismerje, hogy Ön már járt weboldalunkon. Ezek a cookie-k egy bizonyos meghatározott idő után törlődnek.

8.2 A cookie-k/sütik használatának jogalapja

A weboldal megfelelő működéséhez szükséges, cookie-k által feldolgozott adatok a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében a mi vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükségesek.

Személyes adatainak a hozzájárulási cookie-nk (OneTrust) által történő feldolgozása annak érdekében történik, hogy feltérképezzük és bizonyítsuk az Ön hozzájárulását a technikailag nem szükséges sütik küldéséhez, és így a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítésének céljából.

Az összes többi cookie esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében hozzájárulását kell adnia az opt-in funkcióval rendelkező cookie bannerünkön keresztül.

9. Weboldalunk tartalma

9.1 Ügyfélfiók regisztrálása

Weboldalunkon lehetősége van regisztrálni személyes adatainak megadásával.

A folyamat során hozzánk továbbított személyes adatokat mindenkor a regisztrációhoz használt megfelelő beviteli maszk határozza meg.

A reigsztráció során lényegében az alábbi személyes adatokat kell megadnia:

 • vezetéknév, keresztnév

 • számlázási és szállítási cim

 • e-mail-cím

 • számlázási adatok és fizetési mód

 • esetlegesen születési dátum

 • esetlegesen telefonszám

Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag belső használatra és saját célokra gyűjtjük be és tároljuk el. Ezeket a személyes adatokat továbbíthatjuk egy vagy több adatfeldolgozónak, például egy csomagküldő szolgálatnak, aki szintén kizárólag nekünk tulajdonítható belső felhasználásra használja azokat.

A weboldalunkon történő regisztráció során az Ön internetszolgáltatója (ISP) által kiosztott IP-címet, a regisztráció dátumát és időpontját is eltároljuk. Ezen adatok eltárolásának hátterében az áll, hogy csak így tudjuk megakadályozni a szolgáltatásainkkal való visszaélést, és szükség esetén lehetővé válik számunkra az elkövetett bűncselekmények tisztázása. Ebben a tekintetben ezen adatok eltárolása saját magunk védelme érdekében szükséges. Ezeket az adatokat alapvetően nem továbbítjuk harmadik félnek, kivéve, ha az adatok átadására jogi kötelezettség teljesítéséhez van szükség, vagy ha a továbbítás büntetőeljárás lefolytatását szolgálja.

A személyes adatok önkéntes megadásával történő regisztráció azt is szolgálja, hogy olyan tartalmakat vagy szolgáltatásokat kínálhassunk Önnek, amelyeket a dolog természetéből adódóan csak regisztrált felhasználóknak tudunk felajánlani. A regisztrált személyek bármikor szabadon megváltoztathatják a regisztráció során megadott személyes adataikat, vagy kérhetik azok adatbázisunkból történő törlését.

Kérésre bármikor tájékoztatást adunk arról, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről. Ezen kívül Ön kérésére helyesbítjük vagy töröljük a megadott személyes adatokat, amennyiben ez nem ellentétes a törvényes megőrzési kötelezettségekkel. A jelen adatvédelmi nyilatkozatban megnevezett adatvédelmi tisztviselő és minden más alkalmazott ebben az összefüggésben kapcsolattartóként áll az érintett személy rendelkezésére.

Adatainak kezelése a weboldalunk kényelmes és egyszerű használatának érdekében történik. Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdeknek minősül.

Annak érdekében, hogy az Ön e-mail címét a felhasználói fiók létrehozásához használhassa, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján egy megerősítő e-mailt is küldünk Önnek.

9.2 Szerződéskötéshez szükséges adatkezelés

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében személyes adatok gyűjtésére és kezelésére akkor kerül sor, ha Ön azokat szerződés teljesítése céljából bocsátja rendelkezésünkre. A mindenkor begyűjtendő adatok a megfelelő adatbeviteli űrlapokon láthatók. Az Ön által közölt adatokat a szerződés teljesítése céljából tároljuk el és használjuk fel. A szerződés teljesítését követően az Ön adatait az adó- és kereskedelmi jogi megőrzési határidőkre tekintettel zároljuk, és ezen határidők lejárta után töröljük, kivéve, ha Ön kifejezetten hozzájárult adatai további felhasználásához, vagy ha törvényesen fenntartjuk a jogot az adatok további felhasználására, amelyről az alábbiakban megfelelően tájékoztatjuk Önt.

Az általunk gyűjtött személyes adatokat a szerződéses teljesítés részeként továbbítjuk a szállítással megbízott szállítmányozó cégnek, amennyiben ez szükséges az áru kiszállításához. Ön fizetési adatait továbbítjuk a megbízott pénzintézetnek a fizetés feldolgozásának keretében, amennyiben ez a fizetés feldolgozásához szükséges. Ha pénzforgalmi szolgáltatókat veszünk igénybe, arról a következőkben kifejezetten tájékoztatjuk Önt. Az adattovábbítás jogalapjául a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szolgál.

9.3 Paqato

Az Ön által rendelt termékek megküldésekor feldolgozzuk a megrendelés fejlécének adatait a küldemény nyomon követése és a GDPR problémás eseteinek azonosítása érdekében. A felhasználó adatait a PAQATO GmbH (Johann-Krane-Weg 6, 48149 Münster, Németországi Szövetségi Köztársaság) PAQATO küldeményelemző rendszere tárolja el és kezeli. A fent leírt adatkezelési tevékenységeket annak érdekében végezzük, hogy a megrendelt termékeket gyorsabban és hibamentesen tudjuk szállítani, valamint, hogy biztosítsuk a zökkenőmentes kommunikációt. Ezt a tevékenységet a megfelelő szolgáltatások nyújtásához fűződő jogos érdekünk alapján végezzük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). A megadott adatokat azonnal töröljük, amint azokra már nincs szükségünk. Az adatok szükségességét kétévente felülvizsgáljuk; továbbá a törvényben meghatározott archiválási kötelezettségeket is be kell tartanunk.

9.4 A személyazonosság ellenőrzésére irányuló adatkezelés

Szükség esetén a szolgáltatóktól származó adatok felhasználásával ellenőrizzük az Ön személyazonosságát a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) és f) pontja szerinti jogalapon. Az erre irányuló jogosultság az Ön személyazonosságának védelméből és a mi rovásunkra elkövetett csalási kísérletek megelőzéséből adódik. A körülmény és a megkeresésünk eredménye az Ön ügyfélfiókjában vagy vendégfiókjában kerül eltárolásra a szerződéses kapcsolat időtartama alatt.

9.5 A fizetőképességre és kockázatmérésre irányuló adatkezelés

Ha előleget fizetünk, pl. számlás vásárlás esetén, fenntartjuk a jogot, hogy jogos érdekeink védelme érdekében fizetőképességre vonatkozó igazolást kérjünk erre szakosodott szolgáltatóktól (hitelinformációs ügynökségektől). Ebből a célból a fizetőképesség elbírálásához szükséges személyes adatait a következő vállalat(ok)nak továbbítjuk:

Creditsafe Deutschland GmbH

Schreiberhauer Straße 30

10317 Berlin

A fizetőképességre vonatkozó igazolás tartalmazhat olyan valószínűségi értékeket (pontértékeket), amelyeket tudományosan elismert matematikai-statisztikai módszerek alapján számítanak ki, és amelyek kiszámításához címadatokat is felhasználnak. A nemfizetés statisztikai valószínűségéről kapott információkat a szerződéses kapcsolat létrehozására, végrehajtására vagy megszüntetésére vonatkozó mérlegelt döntéshez használjuk fel. Az Ön jogos érdekeit a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően ilyenkor is figyelembe vesszük.

Az adattovábbítás jogalapjául a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) és f) pontja szolgál. A mi jogos érdekünk jelen esetben vállalatunk védelme a nemfizetésekkel szemben.

9.6 Kapcsolatfelvétel / Kapcsolatfelvételi űrlap

Amikor kapcsolatba lép velünk (például a kapcsolatfelvételi űrlappal vagy elektronikus levél formájában), elkérjük személyes adatait. Az, hogy a kapcsolatfelvételi űrlapon milyen adatokat kérünk be, a kapcsolatfelvételi űrlapon olvasható. Ezen személyes adatokat kizárólag az Ön megkeresésére való válaszlevélhez, illetve a kapcsolatfelvétel és az azzal kapcsolatos technikai adminisztráció céljából kezeljük és tároljuk el. Az adatkezelés jogalapja az Ön megkeresésére való válaszlevélhez fűződő jogos érdekünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint. Ha a kapcsolatfelvétel célja egy szerződés teljesítése, úgy az adatkezelés további jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja. Az Ön adatait a megkeresésének feldolgozását követően töröljük, amennyiben a körülmények azt mutatják, hogy a kérdéses ügy véglegesen tisztázásra került, és feltéve, hogy nem áll fenn ezzel ellentétes megőrzésre vonatkozó jogszabályi kötelezettség.

9.7 A Netigate

Szolgáltatónk, a Netigate Deutschland GmbH (székhely: DE-60329 Frankfurt am Main, Untermainkai 27-28) segítségével rendszeresen ügyfélelégedettségi felméréseket végzünk. Az ilyen felmérésben való részvétel önkéntes, a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünkön alapul és arra irányul, hogy meghatározzuk ügyfeleink elégedettségét és termékeink iránti érdeklődését.

A felméréseken való részvétel során a következő személyes adatokat tárolja el az eszköz:

 • az Önről mint válaszadóról megadott adatokat (pl. e-mail-cím)

 • a felmérés során megadott válaszokat

 • a reakcióidőt

 • a földrajzi helyzetet (nem az IP-címet)

Ha a felmérés anonim, akkor nem történik meg olyan adatok automatikus eltárolása, amelyek Önhöz, mint a felmérésben résztvevőhöz köthetők. Ebben az esetben csak a felmérés kitöltésének dátumát és időpontját tároljuk el. A szolgáltatás nem használ sütiket.

10. Reklámcélú adatkezelés

10.1 Saját reklámcélok és harmadik felek reklámcéljai / Érdekalapú hirdetés

Ha Ön szerződést kötött velünk, vagy jóváhagyta, hogy reklámanyagot küldjünk Önnek, akkor Önt meglévő vagy leendő ügyfélként fogjuk kezelni. Ilyen esetben az Ön adatait azért kezeljük, hogy ily módon küldhessünk Önnek információkat új termékeinkről és szolgáltatásainkról. Ez az adatfeldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik, ha és amennyiben erről a jelen adatvédelmi nyilatkozat másként nem rendelkezik.

Annak érdekében, hogy Ön csak olyan reklámcélú információt kapjon, amely feltételezhetően érdeklik Önt, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján ügyfélprofilját kategorizálnunk és további információkkal kell kiegészítenünk. Ehhez statisztikai adatokat és az Ön személyére vonatkozó információkat használunk fel (pl. ügyfélprofiljának alapadatai). A cél az, hogy csak olyan reklámokat küldjünk Önnek, amelyek kizárólag az Ön tényleges vagy vélt igényeihez igazodnak, és ne terheljük Önt az Ön számára haszontalan reklámokkal.

Személyes adatait töröljük, amint azokra már nincs szükség a cél teljesítéséhez, de legkésőbb a vonatkozó jogszabályban meghatározott megőrzési időszakok lejártát követően.

Amennyiben Ön kifogásolja, úgy töröljük az érintett elérhetőségi címet, így azt a további reklámcélú adatfeldolgozáshoz nem használjuk fel. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy kivételes esetekben az Ön kifogásolásának beérkezése után is megtörténhet, hogy átmenetileg még reklámanyagokat kap tőlünk. Ez technikai okokból van így, a hirdetések szükséges átfutási ideje miatt, és nem jelenti azt, hogy nem vesszük figyelembe kifogásolását és nem teszünk eleget az abban foglalt kérésének.

10.2 Hírlevelek küldése már meglévő ügyfeleinknek

Ha az áruk vagy szolgáltatások megvásárlásakor megadta nekünk az e-mail címét, fenntartjuk a jogot arra, hogy rendszeresen küldjünk Önnek e-mailben ajánlatokat a kínálatunkból már megvásárolt árukhoz vagy szolgáltatásokhoz hasonló termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan. A tisztességtelen verseny tilalmáról szóló német törvény (UWG) 7. § (3) bekezdésével összhangban ehhez nem kell külön hozzájárulást kérnünk Öntől. E tekintetben az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti, személyre szabott direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk alapján történik. Amennyiben Ön eredetileg nem engedélyezte e-mail címének ilyen célú felhasználását, akkor nem küldünk Önnek ilyen célú e-maileket. Ön természetesen később bármikor tiltakozhat e-mail címének reklámcélú felhasználása ellen.

Ilyen irányú tiltakozásának beérkezését követően e-mail címének reklámcélú felhasználását haladéktalanul felfüggesztjük. Az e-mail címe használatával kapcsolatos tiltakozása esetén csak az alapdíjaknak megfelelő átviteli költségeket kell megfizetnie.

10.3 Tájékoztató levél a digitális katalógusról

Ha megadta elérhetőségét a www.denios.de/digitaler-katalog címen, rendszeresen (általában évente legalább egyszer) tájékoztató levelet küldünk Önnek, amelyben tájékoztatjuk fő katalógusunk frissítéséről, és hozzáférést biztosítunk digitális katalógusunkhoz.  

Ezeket az információkat jogos érdekünk alapján adjuk meg, hogy tájékoztatást küldjünk Önnek aktuális termékportfóliónkról és aktuális árainkról. Az adatfeldolgozás jogalapja a DS-GVO 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja.

A tájékoztató levélre történő regisztráció során gyűjtött személyes adatokat a kijelölt információs levél küldésére és a digitális katalógusunkhoz való hozzáférés lehetővé tételére használjuk. Ezen túlmenően az információs levelek előfizetőit e-mailben is értesíthetjük, ha ez a megfelelő szolgáltatások működéséhez szükséges. Ilyen eset lehet például a műszaki feltételek megváltozása esetén. 

Az információs levélre történő regisztráció során gyűjtött személyes adatokat nem adjuk át harmadik félnek. Ön bármikor tiltakozhat az információs levelek küldése ellen a jövőre nézve. Kérjük, küldje el kifogását a datenschutz-denios@audatis.de címre.

10.4 Promóciós hírlevelek

Weboldalunkon lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy feliratkozzon vállalatunk hírlevelére. A hírlevélre történő feliratkozás során hozzánk továbbított személyes adatokat mindenkor az ehhez használt beviteli maszk határozza meg.

Ügyfeleinket és üzleti partnereinket rendszeres időközönként hírlevélben tájékoztatjuk ajánlatainkról. Vállalatunk hírlevelét Önnek alapesetben csak akkor küldjük meg, ha

 1. rendelkezik érvényes e-mail címmel

 2. feliratkozott hírlevelünkre.

Jogi okokból dupla opt-in eljárás keretén belül egy megerősítő e-mailt küldünk arra az e-mail címre, amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor megadott. Ez a megerősítő e-mail arra szolgál, hogy ellenőrizzük, hogy Ön mint az e-mail cím tulajdonosa, engedélyezte-e a hírlevél fogadását.

A hírlevélre történő feliratkozáskor az Ön által az informatikai rendszerének az internetszolgáltatója (ISP) által kiosztott, feliratkozás időpontjában érvényes IP-címét, valamint a feliratkozás dátumát és időpontját is eltároljuk. Ezen adatok gyűjtése azért szükséges, hogy később nyomon követhessük az Ön e-mail címével való (esetleges) visszaéléseket, így nyújtva számunkra jogi védelmet.

A hírlevélre való feliratkozás során gyűjtött személyes adatokat kizárólag hírleveleink küldésére használjuk fel. Továbbá a hírlevélre feliratkozóinkat e-mailben értesíthetjük mindazon a hírlevél szolgáltatás működéséhez vagy a kapcsolódó regisztrációhoz szükséges tényről, mint például a hírlevél kínálatának változása vagy a technikai feltételek megváltozása. A hírlevélre történő feliratkozás keretében gyűjtött személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik fél részére. A hírlevelünkre történő feliratkozás bármikor lemondhatja. Az Ön által a hírlevélre történő feliratkozáskor megadott személyes adatok tárolásához adott hozzájárulása bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonásához minden hírlevélben megtalálja a megfelelő linket. Továbbá lehetősége van közvetlenül weboldalunkon leiratkozni hírlevelünkről, illetve más úton is tájékoztathat bennünket erről a szándékáról. A lemondásból eredően, az alaptarifák szerinti átviteli költségeken kívül, semmilyen egyéb költség nem merül fel.

A hírlevél küldése céljából történő adatkezelés jogalapjául a hírlevélre való feliratkozás esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szolgál.

További információt a DENIOS SE hírleveléről, valamint a korábbi hírlevelek tartalmáról a következő linken talál https://www.denios.hu/newsletter/.

10.5 Episerver

Episervert használunk hírleveleink kiküldésére. A szolgáltató az Episerver GmbH (Wallstraße 16, DE-10179 Berlin). Az Episerver egy olyan szolgáltatás, amely a hírlevelek kiküldésének megszervezésére és kielemzésére szolgált. A hírlevélre történő feliratkozáskor megadott adatokat (pl. e-mail-címet) az Episerver szerverei eltárolják.

Az Episerverrel küldött hírleveleink lehetővé teszik számunkra, hogy elemezzük a hírlevél címzettjeinek tevékenységét. Többek között elemezhető, hogy hány címzett nyitotta meg a hírlevelet tartalmazó üzenetet, és milyen gyakran kattintottak a hírlevélben található linkre. Az úgynevezett konverziókövetés segítségével az is elemezhető, hogy a hírlevélben található linkre kattintás után történt-e előre meghatározott művelet (pl. egy termék megvásárlása a weboldalunkon).

Hírlevelünk meglévő ügyfeleinknek történő küldése esetén (10.2. pont) az elemzésre a hírlevelünk sikerének megállapításához és tartalmának optimalizálásához fűződő jogos érdekünk alapján kerül sor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Ha Ön feliratkozik hírlevelünkre (10.3. pont), az elemzést a feliratkozáskor adott hozzájárulása alapján végezzük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

Amennyiben nem szeretné, hogy az Episerver elemzést végezzen, le kell iratkoznia hírlevelünkről. A leiratkozáshoz minden hírlevélet tartalmazó üzenetben megtalálja a megfelelő linket. Továbbá lehetősége van közvetlenül weboldalunkon is leiratkozni hírlevelünkről.

Az Ön által a hírlevélre történő feliratkozáskor megadott adatokat mindaddig tároljuk, amíg le nem iratkozik a hírlevélről, és a leiratkozást követően mind a mi szervereinken, mind az Episerver szerverein blokkolva lesznek ezek az adatok, így nem fog kapni további hírleveleket. Ezen felül kérjük, jelezze felénk, amennyiben szeretné, hogy a hírlevél kiküldésével kapcsolatos adatait töröljük. Ez nem érinti a részünkről más célból tárolt adatokat (pl. a tagság miatt megadott e-mail-címeket).

További részletekért kérjük, tekintse meg az Episerver adatvédelmi szabályzatát a következő címen: https://www.episerver.com/de/legal/datenschutz

10.6 A Trusted Shops termék és szolgáltatás értékelésére irányuló emlékzetetője

Amennyiben a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a megrendelés során vagy azt követően a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével vagy az erre a célra szolgáló gombra kattintással (későbbi értékelés) kifejezett hozzájárulását adta ehhez, akkor e-mail-címét továbbítjuk a Trusted Shops GmbH (Subbelrather Str. 15c, DE-50823 Köln) (www.trustedshops.de) részére, aki aztán e-mailben emlékeztetőt küld Önnek a megrendelése értékelésének lehetőségéről. Ezen hozzájárulását bármikor visszavonhatja az alábbiakban ismertetett kapcsolattartási lehetőségek egyikére vagy közvetlenül a Trusted Shops részére küldött üzenettel.

10.7 Leányvállalatainkkal történő együttműködés promóciós célokból

A DENIOS-csoport jogos érdekeinek érvényesítése érdekében GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján vállalatunk központi irodáinak és leányvállalataink reklámcélú és értékesítési piaci jelenlétének optimalizálásához szükséges lehet, hogy bizonyos személyes adatokat megosszunk a DENIOS csoporton belül. Ez különösen az elérhetőségekre, az Ön érdeklődési körére és ügyfélprofiljára vonatkozó információkra, valamint termékeink és szolgáltatásaink Ön általi használatára vonatkozik.

10.8 A szakértői kiadványok beszerzése

A DENIOS szakértői kiadványok ingyenes megrendelésének részeként megadott személyes adatokat a DENIOS csoport felhasználja a DENIOS hírlevél küldésére, valamint arra, hogy a DENIOS postai úton és/vagy telefonon kapcsolatba lépjen Önnel a DENIOS csoport termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információkért.

A személyes adatoknak a leírt célokra történő felhasználása a DENIOS által a letöltés ingyenes biztosításának szerződésben rögzített és megkövetelt ellenértéke (a személyes adatokkal ellátott szakértői publikáció díja).

Az adott dokumentum ingyenes rendelkezésre bocsátása csak a személyes adatok reklámcélú felhasználásának lehetősége miatt lehetséges. Emiatt nincs szükség további hozzájárulásra a hírlevél fogadásához és/vagy az egyéb említett reklámozási intézkedésekhez. Az adatkezelés jogalapjául a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b) pontja szolgál.

Bármikor tiltakozhat a hirdetési információk e-mailben, postai úton vagy telefonon történő fogadása ellen, ha erről értesíti a DENIOS-t (e-mail: info@denios.hu, telefon: 06 96 800 147). Az adatok további reklámcélú felhasználására a tiltakozást követően nem kerül sor. Tiltakozási jogának gyakorlásával az alaptarifák szerinti továbbítási költségeken kívül egyéb költsége nem merül fel.

További információt a DENIOS GmbH hírleveléről, valamint a korábbi hírlevelek tartalmáról a következő linken talál: https://www.denios.hu/newsletter/.

10.9 USU Chatbot

Weboldalunk használja az USU Chatbot szolgáltatását. Az USU Chatbot az USU Software AG (Spitalhof, DE-71696 Möglingen, Németország) (https://www.usu.com/de-de/) egy olyan szolgáltatása, amely segítséget nyújt weboldalunk látogatói számára az ideális felfogókádak kiválasztásában.

Az USU Chatbot egy cookie-t használ annak rögzítésére, hogy Ön bezárta őt már korábban. Ez megakadályozza, hogy az USU chatbot automatikusan megnyíljon, amikor legközelebb meglátogatja a weboldalunkat.

Az USU Chatbot kizárólag az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti kifejezett hozzájárulásával használható.

További részletes információért olvassa el az USU adatvédelmi tájékoztatóját: https://www.usu.com/de-de/datenschutz/.

10.10 Hozzáférés a DENIOS digitális bemutatóterméhez

A DENIOS digitális bemutatóteremhez való ingyenes hozzáférés részeként megadott személyes adatokat a DENIOS csoport a DENIOS csoport által a DENIOS csoport termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás céljából történő postai és/vagy telefonos kapcsolatfelvétel céljából használja fel.

A digitális DENIOS bemutatóteremhez való ingyenes hozzáférés csak a személyes adatok promóciós célú felhasználásával lehetséges. Ezért nincs szükség további hozzájárulásra a nevezett további promóciós eljárásokhoz. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának f) pontja szerinti jogos érdekünk a termékeink értékesítésének elősegítésében merül ki.

Bármikor tiltakozhat a hirdetési információk postai úton vagy telefonon történő fogadása ellen, ha erről értesíti a DENIOS-t (e-mail: info@denios.hu, telefon: 06 96 800 147). Az adatok további reklámcélú felhasználására a tiltakozást követően nem kerül sor. Tiltakozási jogának gyakorlásával az alaptarifák szerinti továbbítási költségeken kívül egyéb költsége nem merül fel.

10.11 Nyereményjátékok

A nyereményjátékon résztvevők személyes adatait annyiban kezeljük, amennyiben a feldolgozás a nyereményjáték biztosításához, végrehajtásához és lebonyolításához szükséges (DS-GVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1 lit. b.), Ön hozzájárult a feldolgozáshoz (DS-GVO 6. cikk (1) bek. 1. p. 1 lit. a)), vagy a feldolgozás jogos érdekeinket szolgálja (pl. a nyereményjáték biztonsága vagy érdekeink védelme a visszaélésekkel szemben az IP-címek esetleges gyűjtése révén a nyereményjáték bejegyzések beküldésekor). 

A résztvevők adatait csak akkor továbbítjuk más szerveknek, ha ez a verseny lebonyolításához szükséges (pl. nyeremények küldése céljából), vagy ha Ön hozzájárult a továbbításhoz. A részvételhez szükséges információk a vonatkozó űrlapon találhatók. Ez általában az Ön neve, az e-mail cím és adott esetben a cég.
Az Ön adatait töröljük, amint a nyereményjáték véget ért, és az adatokra már nincs szükség a nyertesek tájékoztatásához, vagy mert a nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések várhatóak. A résztvevők adatait elvileg legkésőbb 6 hónappal a nyereményjáték befejezése után töröljük. A nyertesek adatai hosszabb ideig is megőrizhetők, például a nyereményekkel kapcsolatos kérdések megválaszolása vagy a nyereményre vonatkozó kötelezettségek teljesítése érdekében; ebben az esetben a megőrzési idő a nyeremény típusától függ, és áruk vagy szolgáltatások esetében legfeljebb három év, például a szavatossági igények feldolgozása érdekében. A résztvevők adatai hosszabb ideig is tárolhatók, például a nyereményjátékról szóló online és offline médiában megjelenő beszámolók formájában.
Ha a nyereményjáték keretében más célból is gyűjtöttek adatokat, azok feldolgozására és megőrzési idejére az erre a felhasználásra vonatkozó adatvédelmi tájékoztató vonatkozik (pl. a nyereményjáték keretében történő hírlevélre való feliratkozás esetén).

11. DENIOS webináriumok

Weboldalunkon lehetőséget kínálunk Önnek arra, hogy regisztráltassa magát és alkalmazottait a veszélyes anyagok tárolása és a munkavédelem különböző témáiról szóló webináriumainkon való részvételre.

A regisztráció során az alábbi személyes adatok megadására lesz szükség:

 • a kapcsolattartó személy teljes neve

 • a részt vevők megszólítása, beosztása, vezetékneve és keresztneve

 • cégnév

 • cím (irányítószám, helység, utca, házszám)

A kapcsolattartó személy vagy a résztvevő elérhetősége (e-mail-címe)

Az Ön által megadott e-mail címre azért van szükségünk, hogy e-mailben meghívót küldhessünk Önnek az adott webináriumra. A megadott e-mail címet értékelési célokra is használjuk, például arra, hogy visszajelzést kérjünk a webinárium után.

A webinárium megfelelő megszervezéséhez szükségünk van a résztvevő nevére és keresztnevére, valamint az adott kapcsolattartó személy adataira. Díjköteles webinárium esetén a résztvevő vezeték- és keresztnevére, valamint a számlázási címre/e-mail-címre is szükség van a résztvevő személy, illetve vállalkozás részére történő számlázáshoz.

Az Ön e-mail címét, valamint vezetéknevét, keresztnevét, telefonszámát és postacímét arra is felhasználjuk, hogy e-mailben, telefonon és/vagy postai úton kapcsolatba lépjünk Önnel, és tájékoztassuk Önt egyéb termékeinkről és szolgáltatásainkról.

Ha a webinárium díjköteles, és a webináriumon való részvételére vonatkozó szerződést közvetlenül Önnel kötik meg, a nevezett adatoknak az adott webináriumra történő meghívás, a webinárium szervezése és a díj kiszámlázása céljából történő feldolgozásának jogalapjául a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szolgál. Ha díjköteles webinárium esetén a szerződést azzal a vállalattal kötjük meg, amelynek Ön alkalmazottja, úgy a webináriumra történő meghívás, a webinárium megszervezése és a díj kiszámlázása jogos érdekünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti érvényesítéséhez szükséges. Az adatkezelés célja egyúttal az adatkezelési tevékenységhez fűződő jogos érdekünk is.

Ingyenes webináriumok esetében a nevezett adatok az adott webináriumra történő meghívás és a webinárium szervezése céljából történő kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk. Az adatkezelés célja egyúttal az adatkezelési tevékenységhez fűződő jogos érdekünk is.

Az általunk végzett értékelések jogalapjául a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti, a webináriumok minőségbiztosításához és optimalizálásához fűződő jogos érdekünk szolgál.

Ingyenes webináriumok esetében az Ön e-mail-címe, vezeték- és keresztneve, telefonszáma, valamint postacíme reklámcélú felhasználásának jogalapjául a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szolgál. A személyes adatok promóciós célú felkeresések érdekében történő megadása az általunk szerződésben vállalt és a webinárium ingyenes biztosításához szükséges ellenszolgáltatás.

Az Ön e-mail-címe, vezeték- és keresztneve, telefonszáma, valamint postacíme reklámcélú felhasználásának jogalapjául fizetős webináriumok esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, az UWG 7. § (2) bekezdés 1. pontja (postai kapcsolatvétel), a 7. § (2) bekezdés 2. pontja (telefonos kapcsolatfelvétel), valamint a 7. § (3) bekezdése (elektronikus úton történő kapcsolatfelvétel) szolgál.

Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak reklámcélú felhasználása ellen. Tiltakozási jogának gyakorlásával az alaptarifák szerinti továbbítási költségeken kívül egyéb költsége nem merül fel.

Részvétele esetén az általunk alkalmazott adatfeldolgozó dolgozza fel betárcsázási és átviteli adatait (különösen IP-címét) kapcsolatteremtés és a webinárium technikai megvalósítása céljából.

Amennyiben Ön egy fizetős webináriumon való részvételre vonatkozó szerződés egyik szerződő fele, úgy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja lép érvénybe. Ha a webinárium nem fizetős, vagy ha Ön nem a fizetős webináriumon való részvételre vonatkozó szerződés egyik szerződő fele, úgy az adatkezelés jogalapja a webinárium lebonyolításához fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1 f) pont 1. mondata).

Ha Ön részt vesz valamelyik online szemináriumunkon, kérdést tesz fel vagy válaszol egy kérdésre az online szeminárium során, akkor a regisztráció során megadott adatokon kívül információhoz jutunk az Ön kérdését vagy válaszát, a webinárium tartalma iránti érdeklődését és a webináriumon való tényleges részvételét illetően. Ezeket az információkat felhasználva a minőségbiztosítás és a webinárium során bemutatott tartalom továbbfejlesztése céljából statisztikai értékelést készíthetünk.

Kérdései megválaszolásának és értékelésének jogalapja az ehhez fűződő jogos érdekünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

Előzetesen tájékoztatjuk Önt, ha egy online szemináriumról felvételt készítünk, ami a későbbiekben is hozzáférhető lesz. A felvétel készítésének tényét mindenkor feltüntetjük az adott webinárium hirdetményében.

Az online szemináriumra való regisztráció során megadott személyes adatokat a DENIOS SE azon illetékes részlege kapja meg, amelynek munkatársai belső előadóként működnek közre, vagy részt vesznek a lebonyolításban (pl. könyvelés). Ha külsős előadókat is alkalmazunk, akkor ők a résztvevők számáról, a résztvevők neveiről és azon ágazat megnevezéséről kapnak információt, amenyben a résztvevők tevékenykednek.

Fizetős online szeminárium esetében a regisztráció során megadott adatokat számlázás céljából könyvelési osztályunknak és annak a vállalatnak is elküldjük, amelynek nevében Ön részt vesz a webináriumon, és amelyet Ön a számla címzettjeként megjelölt.

Az Ön betárcsázási adatait és az Ön részvételének időtartamára vonatkozó információkat a dublini (Írország) LogMeIn Ireland Unlimited Company is megkapja, aki a mi vállalatunk adatfedolgozója és az általunk a webináriumok lebonyolításához használt eszköz (GoToWebinar) szolgáltatója. A LogMeIn által végzett adatkezeléssel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a https://www.logmein.com/de/legal#privacy-and-security weboldalra.

A webináriumon való részvétel során az Ön vezeték- és keresztneve, valamint az Ön kérdései és válaszai belső és külső előadóink, valamint a webinárium többi résztvevője számára elérhetővé válnak.

A személyes adatok megadására vonatkozó szerződéses kötelezettség csak annyiban áll fenn, amennyiben ez érinti a díjköteles webináriumra való regisztráció folyamatát. Ingyenes webinárium esetén a részvételhez szükséges adatok megadása az érintett érdeke, mivel ezen adatok megadása nélkül a webináriumra való regisztráció és így az azon való részvétel nem lehetséges. Ezen túlmenően semmilyen adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn.

Az Ön által a fizetős online szemináriumra történő regisztráció során megadott adatokat a német adótörvénykönyv (AO) 147. §-a és a német kereskedelmi törvénykönyv (HGB) 257. §-a szerinti adó- és kereskedelmi jogi megőrzési kötelezettség időtartama alatt, és így azon év végétől számított legfeljebb 10 évig tároljuk, amelyben a részvétele kiszámlázásra került.

Azokat a személyes adatokat, amelyekre nincs szükségünk egy fizetős webinárium lebonyolításához, töröljük a webinárium megtartását követő megőrzési idő lejártakor, de legkésőbb akkor, ha Ön tiltakozik a DENIOS általi további adatkezelés ellen.

Az Ön hozzájárulása alapján gyűjtött személyes adatokat hozzájárulásának visszavonását követően töröljük, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Egyéb esetben személyes adatait csak addig tároljuk, amíg az az adatkezelés céljainak teljesítéséhez szükséges.

12. A közösségi oldalakon végzett tevékenységünk

A közösségi platformokon is jelen vagyunk saját oldalunkkal annak érdekében, hogy ott is kommunikálni tudjunk Önnel, és tájékoztatni tudjuk szolgáltatásainkról. Ha Ön meglátogatja valamelyik közösségi médiaoldalunkat, úgy a GDPR 26. cikke értelmében az adott közösségi médiaplatform szolgáltatójával közösen válunk felelőssé a látogatással kiváltott, személyes adatokat érintő adatkezelési műveletek tekintetében.

Tehát nem mi vagyunk ezeknek az oldalaknak az eredeti szolgáltatója, csupán az adott szolgáltatók által felajánlott lehetőségek keretein belül használjuk azokat.

Ezért elővigyázatosságból felhívjuk figyelmét arra, hogy adatait az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen kívül is kezelhetik. Ezen oldalak használata ezért adatvédelmi kockázatokkal járhat az Ön számára, mivel nehezebb lehet megvédeni például a tájékoztatáshoz, törléshez vagy tiltakozáshoz való jogát, és a közösségi oldalakon az adatkezelést a szolgáltatók gyakran közvetlenül reklámcélból vagy a fogyasztói magatartás elemzése céljából végzik, anélkül, hogy erre nekünk bármi befolyásunk lenne. Amikor a szolgáltató felhasználói profilokat hoz létre, gyakran sütiket használ, vagy a fogyasztói magatartást közvetlenül az Ön saját ügyfélprofiljához rendeli a közösségi oldalon (amennyiben be van jelentkezve az adott közösségi oldalon saját profiljával).

A személyes adatok fentebb leírt adatkezelési műveleteit a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontjával összhangban végezzük jogos érdekünk és az adott szolgáltató jogos érdeke alapján annak érdekében, hogy korszerű módon kommunikálhassunk Önnel vagy tájékoztathassuk szolgáltatásainkról. Amennyiben Önnek mint felhasználónak beleegyezését kell adnia az adott szolgáltató részére az adatkezeléshez, úgy annak jogalapjául a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint 7. cikke szolgál.

Mivel nincs hozzáférésünk a szolgáltatók adatbázisaihoz, szeretnénk felhívni figyelmét arra, hogy jogait (pl. a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez való jog) a legjobb, ha közvetlenül az adott szolgáltatónál érvényesíti. Az Ön adatainak a közösségi oldalakon történő kezelésére vonatkozó további információkat, valamint a tiltakozásra vagy visszavonásra (ún. opt-out) irányuló joga érvényesítésének lehetőségét az általunk használt, alábbiakban felsorolt közösségi oldalak adott szolgáltatójánál találja:

12.1 Facebook

Az Európán belül történő adatkezelést végző (közös) adatkezelő(k):

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország

Adatvédelmi szabályzat (adatvédelmi irányelv): https://www.facebook.com/about/privacy

Opt-out és hirdetésbeállítások:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

https://de-de.facebook.com/about/privacy/

12.2 Instagram

Németországon belül történő adatkezelést végző (közös) adatkezelő(k):

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország

Adatvédelmi szabályzat (adatvédelmi irányelv): http://instagram.com/legal/privacy/

Opt-out és hirdetésbeállítások:

https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

12.3 LinkedIn

Az Európán belül történő adatkezelést végző (közös) adatkezelő(k):

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Írország

Adatvédelmi szabályzat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-out és hirdetésbeállítások:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

12.4 Twitter

Az Európán belül történő adatkezelést végző (közös) adatkezelő(k):

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Írország

Adatvédelmi szabályzat: https://twitter.com/de/privacy

Twitteres saját adatok:

https://twitter.com/settings/your_twitter_data

Opt-out és hirdetésbeállítások:

https://twitter.com/personalization

12.5 YouTube

Az Európán belül történő adatkezelést végző (közös) adatkezelő(k):

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

Adatvédelmi szabályzat: https://policies.google.com/privacy

Opt-out és hirdetésbeállítások:

https://adssettings.google.com/authenticated

12.6 XING

Németországon belül történő adatkezelést végző (közös) adatkezelő(k):

XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Németország

Adatvédelmi szabályzat: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Információnyújtás XING tagok számára:

https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure

13. Webelemzés

13.1 econda

13.1.1 econda (Cookie)

Integráltuk weboldalunkra az econda vállalat egységeit. Az Econda egy webelemző szolgáltatás. A webelemzés a weboldalak látogatóinak magatartására vonatkozó adatok mérését, gyűjtését és kiértékelését foglalja magába. A webelemző szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról, hogy az érintett személy melyik weboldalról érkezett az adott weboldalra (ún. referer), a weboldal mely aloldalait látogatta meg, illetve milyen gyakran és mennyi ideig tartózkodott az adott aloldalakon. A webelemzést elsősorban a weboldal optimalizálására és az internetes reklámok költség-haszon elemzésére használják.

Az econda üzemeltetője az econda GmbH, Zimmerstr. 6, DE-76137 Karlsruhe, Németország.

Az Econda cookie-t helyez el az Ön informatikai rendszerén. Minden egyes alkalommal, amikor Ön felkeresi az általunk üzemeltetett weboldal valamelyik olyan aloldalát, amelyre egy econda egységet integráltunk, az Ön informatikai rendszerének internetes böngészőjét az adott econda egység automatikusan arra kéri, hogy marketing és optimalizálási célokból adatokat továbbítson az econda számára. E technikai eljárás keretében az econda olyan adatokról szerez tudomást, amelyeket később álnevesített felhasználói profilok létrehozására használ fel. Az így kapott felhasználói profilokat az Ön tevékenységének elemzésére használjuk, és az elemzés eredményeit weboldalunk javítása és optimalizálása céljából értékeljük. Az econda egységekkel gyűjtött adatokat nem használjuk fel az Ön személyének azonosítására az Ön eseti és kifejezett hozzájárulása nélkül. Ezek az adatok nem kerülnek összevonásra személyes adatokkal vagy más, azonos álnevet tartalmazó adatokkal.

Ön a használt internetböngésző megfelelő beállításával bármikor korlátozhatja, hogy weboldalunk cookie-kat helyezzen el, ezzel tartósan tiltakozhat a cookie-k beállítása ellen. A használt internetböngésző ilyen módon történő beállítása azt is korlátozza, hogy az econda cookie-kat helyezzen el az Ön informatikai rendszerén. Ezen kívül az econda által már beállított cookie-k bármikor törölhetők az internetböngésző vagy más szoftverek segítségével.

Továbbá lehetősége van arra, hogy tiltakozzon az econda cookie által generált, a weboldal használatával kapcsolatos adatok gyűjtése ellen, valamint ezen adatok econda általi kezelése ellen. Ehhez nyomja meg a https://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie/ linken található küldés gombot, amely beállítja az opt-out cookie-t. A tiltakozással beállított opt-out cookie-t az informatikai rendszere eltárolja. Ha a tiltakozás után törli a cookie-kat az informatikai rendszeréből, akkor újra elő kell hívnia a fenti oldalt és be kell állítania egy új opt-out cookie-t.

Az opt-out cookie beállításával azonban fennáll annak a lehetősége, hogy internetes oldalaink már nem lesznek teljes mértékben elérhetőek az Ön számára.

A böngészőjének megfelelő beállításával korlátozhatja a cookie-k tárolását. Személyes adatainak tárolását és továbbítását a böngészőjében a JavaScript kikapcsolásával vagy egy JavaScript-blokkoló (pl. https://noscript.net vagy https://www.ghostery.com) telepítésével is korlátozhatja. Azonban szeretnénk felhívni figyelmét arra, hogy ez ahhoz vezethet, hogy a későbbiekben weboldalunk nem minden funkcióját fogja tudni elérni.

Az eConda adatkezelési műveleteket kizárólag akkor végez, ha ehhez Ön kifejezett hozzájárulását adta a cookie-bannerünkön keresztül a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

Az econda érvényes adatvédelmi szabályzatát a https://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/datenschutzerklaerung/ weboldalon tudja megtekinteni.

13.1.2 Econda Crossell

Integráltuk ezen weboldalra az econda vállalat egységeit. Az econda üzemeltetője az econda GmbH, Zimmerstr. 6, DE-76137 Karlsruhe, Németország.

Az Econda Cross Sell egy SaaS, amely termékajánlásokat és egyéb dinamikus tartalmakat integrál weboldalakba vagy online áruházakba. Ideértve az alternatív termékek ajánlását a termékadatokat tartalmazó oldalakon vagy a legkelendőbb termékek listázását a kategória áttekintő oldalakon.

A dinamikus tartalmak kiszámításához a következő adatok kerülnek felhasználásra:

 • Az aktuális oldal kontextusából származó információk.

Ennek során nem használunk személyes adatokat, és nem férünk hozzá a végberendezés memóriájához.

 • A termékek és tulajdonságaik közötti kapcsolatokra vonatkozó statisztikai adatok.

Ezek többek között a forgalmi adatokból kerülnek kiszámításra. A forgalmi adatok gyűjtéséhez az econda Analytics anonim mérését használják, és álnevesített felhasználói profilokat hoznak létre. E célból cooki-kat használunk, amelyek olyan adatokat kezelnek, amelyek lehetővé teszik böngészőjének beazonosítását. Többek között az IP-címét. Ez közvetlenül a beérkezés után anonimizálva lesz, így a felhasználói profilok hozzárendelése az egyes IP-címekhez nem lehetséges.

Ezen adatkezelés (adatgyűjtés az Econda Analytics által) jogalapjául az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása szolgál.

Ha a hozzájárulást bekérték, az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik. Ellenkező esetben a cookie-k alkalmazása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos gazdasági érdekünkön alapul, azaz, hogy szolgáltatásainkat célzottan kínálhassuk, és ezáltal eladásokat generálhassunk.

Adatait alvállalkozónk, az econda GmbH dolgozza fel egy adatfeldolgozási szerződés alapján. Az alvállalkozó az adatokat nem használja fel saját célokra, és nem továbbítja harmadik félnek. Az adatokat addig tárolják, amíg az adatkezelés céljai meg nem szűnnek.

Az econda érvényes adatvédelmi szabályzatát a: https://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/datenschutzerklaerung/ weboldalon tudja megtekinteni.

13.2 Google termékek használata

13.2.1 Google Címkekezelő

Ez a weboldal a Google Címkekezelőt használja, egy cookie-k nélküli domént, amely nem gyűjt személyes adatokat.

Ezzel az eszközzel a ‘webhelycímkék’ (azaz a HTML elemekbe integrált kulcsszavak) végrehajthatók és egy felületen kezelhetők. A Google Camkekezelő használatával automatizáltan nyomon tudjuk követni, hogy Ön melyik gombra, linkre vagy egyénre szabott képre kattintott, és így rögzíteni tudjuk, hogy weboldalunk mely tartalmai érdeklik Önt különösképp.

Ez az eszköz más címkéket is aktivál, amelyek azonban adatokat gyűjthetnek. A Google Címkekezelő nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Amennyiben domén- vagy cookie-szinten felfüggesztést alkalmazott, akkor ez a Google Címkekezelővel végrehajtott összes követési címke esetében érvényben marad.

Ezeket az adatkezelési műveleteket kizárólag akkor végezzük el, ha Ön a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően ehhez kifejezett hozzájárulását adta.

13.2.2 Google Analytics

Weboldalainkon a Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; a továbbiakban: Google) által nyújtott Google Analytics honlapelemző szolgáltatást használjuk. E tekintetben álnevesített használati profilokat hozunk létre, és cookie-kat használunk (lásd a ‘Cookie-k’ részt). A Cookie által létrehozott, e weboldal Ön által történő használatára vonatkozó információk, mint például

 1. a böngésző típusa, fajtája,

 2. a használt operációs rendszer,

 3. a referer (a korábban meglátogatott weboldal),

 4. a hozzáférő gazdagép neve (IP-címe),

 5. a kiszolgálóoldali kérés időpontja,

a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek továbbításra, ahol eltárolják azt. Ezen információk a weboldal használatának értékelésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal- és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására kerülnek felhasználásra piackutatás és ezen weboldalak keresletorientált kialakítása céljából. Ezek az adatok harmadik félnek is továbbíthatók, ha ezt törvény írja elő, vagy ha a harmadik fél adatkezelőként kezeli ezeket az adatokat. Az Ön IP-címe semmilyen körülmények között nem kerül összevonásra a Google más adataival. Az IP-címek anonimizálva lesznek, így azok társítása nem lehetséges (IP-maszkolás).

Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával elutasíthatja a sütik használatát, azonban vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja majd használni a weboldal minden funkcióját.

Ezen adatkezelési műveleteket kizárólag akkor végezzük el, ha ehhez Ön kifejezett hozzájárulását adta a cookie-bannerünkön keresztül a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

A cookie-k által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címét is) gyűjtését és ezen adatok Google általi kezelését egy böngésző add-on letöltésével és telepítésével (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) korlátozhatja.

A böngésző add-on mellett, különösen a mobileszközök böngészői esetén, a következő linkre kattintva is korlátozhatja, hogy a Google Analytics adatokat gyűjtsön: Google Analytics deaktiválása. Ezzel egy opt-out cookie kerül beállításra, amely korlátozza adatainak jövőbeli gyűjtését, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Az opt-out cookie csak az adott böngészőben működik és csak a mi weboldalunkra érvényes, illetve az Ön eszköze tárolja el azt. Ha törli a cookie-kat az adott böngészőben, úgy az opt-out cookie-t újra be kell állítania.

A Google Analytics-szel kapcsolatos további adatvédelmi információkat a Google Analytics Súgóban talál:
(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

13.2.3 Google Ads

Weboldalunk használja a Google Ads funkcióit, amelyekkel a Google keresési találataiban, valamint harmadik felek weboldalain hirdetjük ezt a weboldalt. Ezen funkció szolgáltatója a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) (a továbbiakban: Google). Ebből a célból a Google egy cookie-t helyez el az Ön végberendezésének böngészőjében, amely automatikusan lehetővé teszi az érdeklődési körökön alapuló hirdetéseket egy álnevesített cookie azonosító segítségével és az Ön által látogatott weboldalak alapján.

Ezen adatkezelési műveleteket kizárólag akkor végezzük el, ha ehhez Ön kifejezett hozzájárulását adta a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

További adatfeldolgozásra csak akkor kerül sor, ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy a Google összekapcsolja a webhelyek és alkalmazások böngészési előzményeit a Google-fiókjával, és a Google-fiókjából származó információkat felhasználja a webes hirdetések személyre szabásához. Ebben az esetben, ha Ön be van jelentkezve a Googl-fiókjába, miközben meglátogatja weboldalunkat, a Google az Ön adatait a Google Analytics adataival együtt felhasználja a célcsoportlisták létrehozásához és meghatározásához az eszközök közötti remarketing céljából. Ebből a célból a Google az Ön személyes adatait átmenetileg összekapcsolja a Google Analytics adataival, hogy célcsoportokat alakítson ki.

A hirdetési preferenciákhoz használt cookie-kat véglegesen kikapcsolhatja a következő linken elérhető böngésző plugin letöltésével és telepítésével: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternatív megoldásként a Digital Advertising Alliance (Digitális Reklámszövetség) www.aboutads.info címen tájékozódhat a cookie-k beállításának módjáról és a megfelelő beállítások elvégzéséről. Végül beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a cookie-k beállításáról, és egyénileg dönthessen arról, hogy elfogadja-e azokat, vagy bizonyos esetekben vagy általában kizárja a cookie-k elfogadását. Ha a cookie-kat nem fogadja el, weboldalunk funkcióit csak korlátozottan használhatja.

További információk és a Google hirdetésekre vonatkozó adatvédelmi irányelvei a következő címen érhetők el:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/

13.2.4. Double-Click

Ez a weboldal a DoubleClick by Google összetevőit tartalmazza. A DoubleClick a Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) egyik védjegye, amely név alatt speciális online marketingmegoldásokat forgalmaznak reklámügynökségek és kiadók számára.

A DoubleClick by Google minden egyes gombnyomással, valamint a kattintásokkal és egyéb más weboldalon végzett tevékenységgel kapcsolatban adatokat továbbít a DoubleClick szerverére. Minden ilyen adatátvitel cookie-kérést indít az Ön böngészőjében. Ha a böngésző elfogadja ezt a kérést, a DoubleClick cookie-t helyez el az Ön informatikai rendszerén. E cookie célja a reklámok optimalizálása és megjelenítése. E cookie-t többek azt a célt szolgálják, hogy a felhasználó számára releváns hirdetések jelenjenek meg, valamint, hogy jelentések készüljenek a reklámkampányokról vagy fejlesszék a már meglévőket. Ez a cookie továbbá arra is szolgál, hogy ugyanazon hirdetés többször ne jelenjen meg.

A DoubleClick olyan cookie azonosítót használ, amely szükséges a technikai művelet lefolytatásához. A cookie azonosító például azért szükséges, hogy egy reklám megjelenjen a böngészőben. A DoubleClick arra is használhatja a cookie azonosítót, hogy rögzítse, mely hirdetések jelentek meg már a böngészőben, hogy elkerülje a hirdetések többszöri megjelenítését. A cookie azonosító lehetővé teszi továbbá a DoubleClick számára a konverziók rögzítését.

A DoubleClick cookie-ja nem tartalmaz személyes adatokat. A DoubleClick cookie azonban további kampány azonosítókat is tartalmazhat. A kampány azonosító azon kampányok azonosítására szolgál, amelyekkel Ön már kapcsolatba került.

Minden egyes alkalommal, amikor Ön felkeresi a weboldalunk általunk üzemeltetett egyes oldalait, amelyekre DoubleClick komponenst integráltunk, az Ön informatikai rendszerének internetes böngészője az adott DoubleClick komponens által adatokat továbbít a Google számára az online hirdetések és a jutalékok elszámolása céljából. Ennek a technikai műveletnek a részeként a Google olyan adatokról szerez tudomást, amelyeket a Google a jutalékelszámolások elkészítéséhez is felhasznál. A Google többek között nyomon tudja követni azt is, hogy Ön rákattintott-e bizonyos linkekre a weboldalunkon.

Ön bármikor korlátozhatja internetes böngészőjének megfelelő beállításával, hogy a DoubleClick és weboldalunk cookie-kat helyezzen el. Ezen felül a már beállított cookie-k bármikor törölhetők a webes böngésző vagy más szoftverek segítségével.

A DoubleClick használata az Ön hozzájárulásán alapul a nevezett adatkezelési műveletek esetén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a) pontja).

További információk és a DoubleClick by Google vonatkozó adatvédelmi irányelvei a következő címen érhetők el:
https://www.google.com/intl/de/policies/ abgerufen werden.

13.3 WiredMinds

Honlapunk a látogatói tevékenység elemzésére a wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) pixelszámlálási technológiáját alkalmazza.

Ennek során a látogató IP-címét dolgozzuk fel. Az adatkezelés kizárólag a vállalatra vonatkozó információk - például a vállalat neve - gyűjtése céljából történik.

A természetes személyek IP-címeit kizárjuk a további használatból (whitelist-eljárás). Az IP-cím soha nem kerül eltárolásra a LeadLabban.

Az adatkezelés során különös figyelmet fordítunk a természetes személyek adatvédelmi jogainak védelmére. Jogos érdekünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul. Az általunk gyűjtött adatokból soha nem lehet következtetni azonosítható személyre.

A WiredMinds GmbH anonimizált felhasználói profilok létrehozásához használja a látogatások során hátrahagyott információkat. Az ennek során nyert adatokat nem használjuk fel arra, hogy beazonosítsuk honlapunk látogatóit.

Kizárás a nyomon követésből

13.4 Algolia

Weboldalunkon az "Algolia" szolgáltatást használjuk, amelyet az Algolia Inc. 3790 El Camino Real, Unit No. 518, Palo Alto, CA 94306, USA biztosít. 

Az Algolia lehetővé teszi számunkra, hogy javítsuk a keresési eredményeket, hogy csak azokat az ajánlatokat mutassuk meg Önnek, amelyek megfelelnek az Ön keresési lekérdezésének. Amikor Ön keresést végez a weboldalunkon, az Ön:  

 • IP-címe 

 • Bejegyzései a keresősávban 

 • Interakciói üzletünkkel

egy API-n keresztül továbbításra kerül az Algolia Inc. részére. Az API egy interfész a weboldalunk és az Algolia között. Más személyes adatot nem dolgozunk fel, különösen nem hozunk létre állandó profilt az Ön keresési bejegyzéseiről. 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. A weboldalunk optimalizált keresési funkciójának biztosítása jogos érdek e rendelkezés értelmében. Az Ön személyes adatainak az USA-ba történő továbbítása a szabványos szerződéses záradékok alapján történik. További információkat a következő címen találhat: https://www.algolia.com/pdf/DPA-latest.pdf.

A személyes adatokat addig tárolják, amíg az adatkezelés céljának teljesítéséhez szükséges. Az adatokat törlik, amint azokra már nincs szükség a cél teljesítéséhez.

Az Algolia Inc. adatvédelmi rendelkezéseiről további információkat talál a következő címen: https://www.algolia.com/policies/privacy/.  

13.5 Hotjar

Weboldalunk a Hotjart használja. Szolgáltatója a Hotjar Ltd. (Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Málta, Európa) (weboldal: www.hotjar.com).

A Hotjar egy olyan eszköz, amelyet a felhasználói tevékenység elemzésére használunk weboldalunkon. A Hotjar segítségével többek között rögzíthetjük az egérmozgást, a görgetést, valamint a kattintásokat. A Hotjar azt is meg tudja határozni, hogy mennyi ideig maradt a kurzor egy adott ponton. A Hotjar ezekből az információkból úgynevezett hőtérképeket készít, amelyek segítségével meghatározható, hogy a weboldal látogatói mely területeket tekintik meg előszeretettel.

Ezen túlmenően meg tudjuk határozni, hogy mennyi ideig maradt egy oldalon, és mikor hagyta el azt. Azt is meg tudjuk határozni, hogy Ön melyik ponton szakította meg a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltését (ún. konverziós csatornák). A Hotjar emellett arra is használható, hogy közvetlen visszajelzést kapjunk a weboldal látogatóitól. Ez a funkció a mi, azaz a weboldal üzemeltetőjének webes kínálatának javítását szolgálja.

A Hotjar cookie-kat használ. Ezek olyan kisméretű adatállományok, amelyeket a böngésző automatikusan létrehoz és az Ön informatikai rendszerén eltárol. Arra szolgálnak, hogy ajánlatainkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük. Ezen cookie-k segítségével megállapítható, hogy ezt a weboldalt egy adott végberendezéssel látogatták-e meg, vagy, hogy a Hotjar funkcióit az adott böngésző esetében kikapcsolták-e. A Hotjar cookie-k mindaddig a végberendezésen maradnak, amíg Ön nem törli őket.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről, és csak egyedi esetekben engedélyezze a cookie-kat, kizárhatja a cookie-k elfogadását bizonyos esetekben vagy egyetemlegesen, és bekapcsolhatja a cookie-k böngésző bezárásakor történő automatikus törlését. A cookie-k kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.

A Hotjar használata és a Hotjar cookie-k tárolása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik.

13.6 Bing Ads

A Weboldalon a Bing Ads (bingads.microsoft.com) technológiáját használjuk, amelyet a Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) (a továbbiakban: Microsoft) bocsát rendelkezésre és üzemeltet. A Microsoft így cookie-t helyez el az Ön végberendezésén, ha Ön egy Microsoft Bing keresőhirdetésen keresztül jutott el weboldalunkra. Ez lehetővé teszi a Microsoft számára és számunkra, hogy felismerjük, ha valaki rákattintott egy hirdetésre, ezzel átirányításra került a weboldalunkra, és így egy előre meghatározott céloldalra (‘konverziós oldal’) jutott. Ezzel csak azon felhasználók összlétszámát ismerjük meg, akik rákattintottak egy Bing hirdetésre, ami a konverziós oldalra irányította őket. A Microsoft a cookie-kkal gyűjti, kezeli és használja fel az információkat, amelyekből álnevek felhasználásával felhasználói profilokat hoz létre. Ezek a felhasználói profilok a látogatói tevékenység elemzésére szolgálnak, és reklámok megjelenítésére szolgálnak. A felhasználó személyazonosságára vonatkozó személyes adatok kezelésére nem kerül sor.

Ha nem szeretné, hogy a tevékenységére vonatkozó információkat a Microsoft a fentiek szerint felhasználja, megtagadhatja az ehhez szükséges cookie-k elhelyezését például egy olyan böngészőbeállítással, amely egyetemlegesen kikapcsolja a cookie-k automatikus elhelyezését. Ezen felül korlátozhatja a cookie-k által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok gyűjtését, valamint ezen adatok Microsoft általi kezelését is az erre irányuló tiltakozásának kijelentésével az alábbi linken: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out. Az adatvédelemmel és a Microsoft és a Bing Ads által használt cookie-kkal kapcsolatos további információkért látogasson el a Microsoft weboldalára: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

A Bing Ads használata és a Bing cookie-k tárolása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul.

13.7 LinkedIn Analytics und LinkedIn Ads

A LinkedIn Ireland Unlimited Company LinkedIn Insight címkéje integrálva van erre a weboldalra. Ez az eszköz cookie-t helyez el az Ön internetes böngészőjében, amely lehetővé teszi különösen az IP-cím, az eszköz, illetve a böngésző tulajdonságainak, valamint az oldalon végzett tevékenységek gyűjtését.

A LinkedIn Insight címke használata lehetővé teszi, hogy a LinkedIn-en személyre szabott hirdetések jelenjenek meg weboldalunk látogatói számára. Lehetőség nyílik továbbá anonim jelentések készítésére a hirdetések teljesítményéről, valamint a weboldal interakcióira vonatkozó információkról.

A LinkedIn nem továbbít részünkre személyes adatokat.

Az adatgyűjtéssel és -kezeléssel, valamint a magánélet védelmének lehetőségeivel és jogokkal kapcsolatos további információért tekintse meg a LinkedIn adatvédelmi szabályzatát a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy oldalon. A LinkedIn felhasználói fiókjába történő bejelentkezést követően az alábbi linken bármikor korlátozhatja az adatgyűjtést: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Ezen adatkezelési műveleteket kizárólag akkor végezzük el, ha ehhez Ön kifejezett hozzájárulását adta a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

13.8 Visual Website Optimizer (VWO)

Weboldalunkon a Visual Website Optimizer szolgáltatást használjuk. Üzemeltetője a Wingify Software Private Limited (404, Gopal Heights, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India).

A Visual Website Optimizer lehetővé teszi az úgynevezett 'A/B tesztelés' keretében, hogy nyomon kövessük a weboldalon végrehajtott különböző változtatások (pl. a beviteli mezőkben, a designban stb. végrehajtott módosítások) hatásait.

Hozzájárulás esetén a következő adatokat továbbíthatjuk a VWO számára:

 • a kattintási útvonal

 • (anonimizált) IP-címek

 • az egyes elemek használata

 • a weboldal látogatásának időtartama

 • böngésző információk

 • földrajzi elhelyezkedés

 • a látogatás dátuma és időpontja

 • az informatikai eszköz operációs rendszere

Ezen adatkezelési műveleteket kizárólag akkor végezzük el, ha ehhez Ön kifejezett hozzájárulását adta a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint. Ha nem szeretné, hogy a VWO begyűjtse és kezelje a fent említett adatokat, úgy hozzájárulását bármikor megtagadhatja vagy visszavonhatja jövőbeni hatállyal.

A Visual Website Optimizerrel kapcsolatos további információt a következő címen talál: https://vwo.com/privacy-policy/.

Amennyiben nem szeretné, hogy a Visual Website Optimizer rögzítse felhasználói szokásait, ezen a linken korlátozhatja az adatgyűjtést: https://www.denios.de/?vwo_opt_out=1

14. Youtube

Ezen a weboldalon a YouTube-tól származó tartalmak szerepelnek. A YouTube egy internetes videoportál, amely lehetővé teszi a videók közzétevőinek, hogy ingyenesen tegyenek közzé videoklipeket, más felhasználók pedig ingyenesen megtekinthetik, értékelhetik azokat és megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk. A YouTube bármilyen videó közzétételét engedélyezi, ezért ezen az internetes portálon keresztül teljes film- és televíziós műsorok, de akár zenei videók, elüzetesek vagy a felhasználók által készített saját videók is elérhetők.

A YouTube üzemeltetője a YouTube, LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA). Die YouTube, LLC a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) leányvállalata.

Minden alkalommal, amikor Ön meglátogatja weboldalunk egyes aloldalait, amelyekre egy YouTube-tartalom (YouTube-videó) van integrálva, az Ön informatikai rendszerének internetes böngészőjét az adott YouTube-tartalom automatikusan készteti, hogy töltse le a YouTube-ról a megfelelő YouTube-tartalmat. További információt a YouTube videómegosztó portálról a https://www.youtube.com/yt/about/hu/ címen talál. E technikai művelet által a YouTube és a Google információt szerez arról, hogy Ön weboldalunk mely aloldalát látogatta meg.

Ha az érintett személy a weboldalunk látogatásakor be van jelentkezve a YouTube-ra, a YouTube felismeri, hogy a YouTube-videót tartalmazó aloldal meglátogatásakor a weboldalunk melyik aloldalát látogatja. Ezeket az információkat a YouTube és a Google begyűjti és hozzárendeli az Ön YouTube-fiókjához.

A YouTube és a Google a YouTube komponensen keresztül mindig kap információt arról, hogy Ön meglátogatta a weboldalunkat, ha a weboldalunk felkeresésével egyidejűleg be van jelentkezve a YouTube-fiókjába, függetlenül attól, hogy Ön rákattint-e egy YouTube-videóra vagy sem. Korlátozhatja ezen az információk továbbítását a YouTube-nak és a Google-nak azáltal, hogy a weboldalunkra való belépés előtt kijelentkezik YouTube-fiókjából.

Ezen adatkezelési műveleteket kizárólag akkor végezzük el, ha ehhez Ön kifejezett hozzájárulását adta a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

A YouTube által közzétett adatvédelmi szabályzat, amely a https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ címen érhető el, tájékoztatást nyújt a személyes adatoknak a YouTube és a Google által történő gyűjtéséről, kezeléséről és felhasználásáról.

15. Phaina

A Phaina Advise szoftver (SaaS) összetevőit integráltuk erre a weboldalra. A Phaina üzemeltetője a Phaina GmbH, Ravensbergerstr. 47B, 33649 Bielefeld, Németország. 

A Phaina Advise lehetőséget kínál az automatikus tanácsadásra, amelynek során a korábban megválaszolt kérdések alapján további megfelelő kérdéseket lehet feltenni a felhasználó igényeinek minél pontosabb meghatározása érdekében. Az interjú végén az adott válaszok alapján termékajánlás készül, amely egy közvetlen linken keresztül érhető el.

A szolgáltatás használata során többek között a következő adatok kerülhetnek feldolgozásra: 

 • A hívás dátuma és időpontja

 • Böngésző típusa és verziója

 • IP-cím

 • Használt operációs rendszer 

Az interjú menetétől függően további, az interjú során megadott személyes adatok feldolgozására kerülhet sor. Az adatszolgáltatás önkéntes.  

A leírt adatkezelési műveleteket a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján végezzük, hogy weboldalunk látogatóinak gyors és célzott tanácsadást nyújtsunk, és ezáltal gazdasági érdekeinket szolgáljuk. A Phaina meglévő vagy leendő szerződéses kapcsolatokkal összefüggésben történő felhasználásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

A személyes adatokat addig tárolják, amíg az adatkezelés céljának teljesítéséhez szükséges. Az adatokat törlik, amint azokra már nincs szükség a cél teljesítéséhez.

A Phaina GmbH adatvédelmi rendelkezéseiről további információkat talál a következő címen: https://www.phaina.com/datenschutz.

16. Az Ön mint érintett személy jogai

16.1 Megerősítésre való jog

Ön jogosult arra, hogy megerősítést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

16.2 Az érintett hozzáférési joga a GDPR 15. cikke alapján

Ön jogosult arra, hogy a törvényi rendelkezéseknek megfelelően bármikor és ingyenesen tájékoztatást kapjon tőlünk az Önről tárolt személyes adatokról, valamint másolatot igényelhet ezen adatokról.

16.3 A helyesbítéshez való jog a GDPR 16. cikke alapján

Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítésre kerüljenek az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

16.4 A törléshez való jog a GDPR 17. cikke alapján

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a törvényben meghatározott okok valamelyike fennáll, és amennyiben az adatkezelés vagy tárolás nem szükséges.

16.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján

Ön jogosult arra, hogy kérésére kolátozzuk az adatkezelést, ha bármilyen jogszabályi előírás teljesül.

16.6 Az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke alapján

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által részünkre rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt mi, akiknek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, akadályoznánk, ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződésen alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik, ha az adatkezelés nem közérdekű vagy ránk ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Továbbá Ön jogosult a GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során arra, hogy az adatokat az adatkezelők egymás között közvetlenül továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható, és nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

16.7 A tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján (közérdekű adatkezelés) vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján (jogos érdekek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés) alapuló kezelése ellen.

Ez vonatkozik az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is a GDPR 4. cikk 4. pontja értelmében.

Amennyiben tiltakozik az adatkezelés ellen, úgy a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Egyedi esetekben a személyes adatokat közvetlen üzletszerzés érdekében végezzük. Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak e célból történő kezelése ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve a tiltakozáshoz való jogát műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

16.8 Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonása

Ön jogosult arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonja.

16.9 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az adatvédelemért felelős felügyeleti hatóságnál.

17. A személyes adatok rutinszerű tárolása, törlése és zárolása

Az Ön személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig kezeljük és tároljuk, illetve ezen túlmenően csak amennyiben ezt a vállalatunkra vonatkozó jogi rendelkezések előírják.

Ha a tárolás célja megszűnik, vagy ha az előírt tárolási időszak lejár, a személyes adatokat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően rutinszerűen zároljuk vagy töröljük.

18. További információk

Az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos további információkért keresse fel központi irodánkat vagy adatvédelmi biztosunkat.

19. IoT szolgáltatás

Az IoT-szolgáltatások használatára vonatkozóan külön adatvédelmi szabályzatot talál itt: https://www.denios.de/datenschutz-iot

20. További adatvédelemmel kapcsolatos információk

Vállalkozásként nem csak a weboldalunkon dolgozunk fel személyes adatokat, hanem számos más folyamat során is. Annak érdekében, hogy Önt mint érintett személyt a lehető legrészletesebben tájékoztathassuk ezekről az adatkezelési célokról is, összegyűjtöttük ezen az információkat az alábbi adatkezelési tevékenységekről, ezáltal eleget téve a GDPR 13-14. cikke szerinti jogi tájékoztatási kötelezettségünknek:

Forduljon bizalommal adatvédelmi biztosunkhoz, amennyiben olyan további információra van szüksége, amelyet itt és az alábbi részletes adatvédelmi szabályzatban nem talál.

21. Az adatvédelmi szabályzat aktualitása és módosítása

Jelen adatvédelmi szabályzat jelenleg érvényben van, utolsó módosításának dátuma: 2022 mácius.

Weboldalaink és ajánlataink továbbfejlesztése, illetve az esetlegesen változó jogi vagy hatósági követelmények miatt szükségessé válhat jelen adatvédelmi szabályzat módosítása. A mindenkor aktuális adatvédelmi szabályzatot bármikor megtekintheti a https://www.denios.hu/datenschutz/ weboldalon és kinyomtathatja onnan.

Menü
Bejelentkezés
Az Ön kosaraHozzáadva a kosárhoz
A kosárhoz
Szívesen adunk önnek tanácsot!

Hívjon minket, küldjön e-mailt: info@denios.hu, vagy töltse ki az űrlapot, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk Önnek.

H – Cs: 8:00 – 17:00 | P 8:00 – 14:00