DENIOS GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete
Sarkantyú köz 5.
9021 Győr

Tel.: 06 96 800 147
Fax:  +43 6225-20533-44
E-mail: info@denios.hu
Internet: www.denios.hu

Általános üzleti feltételek

Általános üzleti feltételek - érvényesek katalógusainkból, brosúráinkból és webáruházunkból történő áru- és szolgáltatás-rendelés esetén

1. § Érvényességi terület

(1) A DENIOS GmbH kizárólag az alábbi üzleti feltételeknek a rendelés ideje alatt hatályos változata alapján értékesít, melyeket az Önök által küldött megrendelésükkel elfogadottnak tekintenek. Ettől eltérő üzleti és vásárlási feltételeket csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, amennyiben ehhez kifejezetten egyetértésünket adtuk, és ezt írásban is visszaigazoltuk.

(2) Szállításokat kizárólag csak az ipar, kereskedelem, ipari tevékenységet folytatók, szövetségek, önkormányzati szervezetek és hasonló intézmények számára végzünk.

2. § Ajánlat és szerződéskötés

 1. A szállítási szerződés lezártnak tekintendő, amennyiben a DENIOS GmbH a rendelés elfogadását írásban tíz napon belül visszaigazolta, vagy a szállítást lebonyolította. A vásárló minden egyes rendelése ránézve kötelező érvényű. A telefonon leadott rendelések, akkor is kötelező érvényűek, ha nem kerültek írásos formában rögzítésre. A katalógusokban, prospektusokban vagy a honlapon, illetve a webáruházban előforduló elírás, nyomtatási és számolási hiba esetén a DENIOS GmbH visszalépésre jogosult.

 2. A DENIOS GmbH nem vállalja fel a beszerzésből fakadó kockázatot, ezért jogosult a szerződéstől való visszalépésre, ha a beszállító a DENIOS GmbH-n kívül álló okok miatt nem szállít. A DENIOS GmbH haladéktalanul értesíti a vásárlót arról, ha a szállítás tárgya nem áll időben rendelkezésre, és amennyiben vissza szándékozik lépni, azonnal élhet visszalépési jogával.

 3. Amennyiben a DENIOS GmbH ajánlatot ad, ezek minden kötelezettség nélküliek. Elfogadási nyilatkozatok és rendelések esetén a jogérvényességhez szükséges a DENIOS GmbH írásbeli, faxon keresztül adott vagy elektromos / írásbeli igazolása. Az első ajánlat és egy (1) a konténereket és az összes egyedi gyártást (fűtő-/hűtőkamrák/-boxok, légtechnikai berendezések, műszaki és biztonsági termek és egyéb projektek) érintő ajánlat átdolgozása, ideértve a külső munkatárs projektenkénti legfeljebb három látogatását, részünkről ingyenes. A részünkről felmerülő összes további ráfordítás, pl. pótlólagos külsős látogatás, projektben részt vevő munkatársunk/technikusunk látogatása, több mint 10 db. adatlap áttekintése, raktározási terv összeállítása, ajánlatok további megváltoztatása (projektben részt vevő munkatárs és értékesítő munkaideje) stb. a tényleges ráfordításnak (útiköltség és ráfordított idő költsége) megfelelően, a mindenkor érvényes tarifának (hivatalos kilométerdíj, € 75,- óradíj amely felszámított forgalmi adó nélkül értendő) megfelelően kerül elszámolásra.

 4. A DENIOS GmbH termékleírásai és magyarázatai (pl. teljesítményleírás, szabványokra, törvényekre, rendeletekre, előírásokra stb. történő utalás) tájékoztató jellegűek, így nem jelentenek garanciavállalást. Mértékadónak csak a DENIOS GmbH által kiadott, a garanciavállalást érintő írásbeli nyilatkozatok tekintendők. A katalógusok, prospektusok, a honlap és a webáruház adatain kívüli külön megegyezések akkor kötelező érvényűek, ha azok írásban rögzítésre kerültek. A DENIOS GmbH által forgalmazott termékek, ill. azok műszaki kivitele/specifikációja megoldási javaslatot jelent, de mivel a hatóság egyedi követelményeket, ill. egyedi műszaki kivitelezést is előírhat, ezért a DENIOS GmbH semmilyen garanciát nem vállal a hivatal követelmények és törvényeknek megfelelő teljesítése kapcsán. A szükséges műszaki kivitelezésnek, ill. a kínált termékek és építési mód hatósági előírásoknak történő megfelelőségéért, ezeknek a hatóságokkal történő tisztázásáért kizárólag az ügyfél a felelős.

 5. A katalógusban, a prospektusokban, a honlapunkon és a webáruházban található szakmai információkat legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, az itt megadott adatok tájékoztató jellegűek, és részben a DENIOS GmbH munkatársainak tapasztalatain és becslésén alapulnak.

 6. A vevő a részére elküldött küldeményt köteles átvenni. Amennyiben a küldemény átvétele véglegesen megtagadásra kerülne, a DENIOS GmbH-nak joga van írásos nyilatkozat benyújtása útján a szerződéstől való visszalépésre, és a nem teljesítés miatt kártérítés követelésére.

 7. A webáruház határidős ajánlatai csak addig élnek, amíg azok a webáruházban megjelenítésre kerülnek. A gondos készletezés ellenére előfordulhat, hogy egy adott akciós árucikk a tervezettnél gyorsabban kiárusításra kerül. A DENIOS GmbH ezért csak a készlet erejéig vállal garanciát a teljesítésre. Állandó katalógus-kínálatunkon kívüli termékek rendelése, vagy megbízás alapján történő gyártás esetén (minden konténert, fűtő-/hűtőkamrát/-boxot, bármilyen légtechnikai berendezést, egyedileg gyártott terméket ideértve) csak a gyártástól számított 10 munkanapon belül van lehetőség visszamondásra. A visszamondott rendelések kapcsán az ügyfél minden esetben a rendelési összeg 5%-átkitevő összeget köteles megfizetni a megbízási/gyártási státusztólfüggetlenül.

3. § Árak / Árképzés

 1. Az EUR/HUF árfolyam jelentős változása esetén áraink módosulhatnak. Ennek értelmében a katalógusban és az online shopban Ft-ban megadott árak változhatnak.

 2. A rendelés napján érvényes katalógus- és webáruház árak az érvényesek, amit a DENIOS GmbH a rendelés beérkezését követően visszaigazol. Az új katalógus megjelenésével vagy a webáruházban megadott státusz változásával minden korábbi ár az érvényét veszíti. Az árak, amennyiben az ajánlat vagy a katalógus, ill. a webáruház nem tartalmaz ezzel ellentétes rendelkezést, tartalmazzák a vevő magyarországi telephelyére történő szállítási, csomagolási költségeket. Üzemből szállított termékek esetén a szokásos árak mellett külön szállítási és csomagolási költségek kerülnek felszámításra.

 3. Az árak nem tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót, és magyarországi célállomásra történő szállítás esetén érvényesek.

4. § Szállítási és teljesítési idő / kockázat átszállása

 1. Amennyiben a megegyezésben nem szerepel másként, a szállítás az ügyfél által megadott magyarországi címre történik. A DENIOS GmbH haladéktalanul tájékoztatja az ügyfelet a szállítási határidő módosulása esetén. A DENIOS GmbH a gyorsabb teljesítés érdekében jogosult részszállításra és részteljesítésre.

 2. A szállítások vagy teljesítések vis major miatti vagy olyan események miatt történő elhúzódása esetén, amelyek a DENIOS GmbH részéről történő teljesítést lényegesen megnehezítik vagy lehetetlenné teszik, ide tartozik különösen a sztrájk, kizárás, hatósági rendelkezés stb.,abban az esetben is értendő, ha ezek a DENIOS GmbH szállítóinál vagy alvállalkozónál lépnek fel, a DENIOS GmbH nem köteles betartani a megegyezésben szereplő kötelező határidőket. Ön feljogosítja ilyen esetekben a DENIOS GmbH-t arra, hogy a szállítást ill. teljesítést az akadályoztatás időtartamának megfelelő hosszúságú időszakkal meghosszabbítsa, vagy még nem teljesítés kapcsán a szerződéstől teljesen vagy részben visszalépjen.

 3. Különben a DENIOS GmbH a teljesítés késedelme esetén csak önön szándékossága, vagy a DENIOS GmbH vagy teljesítési segédje szándékossága vagy durva hanyagsága esetén vállal szavatosságot a törvényi kötelezettségeknek megfelelően. A teljesítési késedelmet érintő egyéb esetekben a DENIOS GmbH kártérítési kötelezettsége a teljesítés mellett vagy helyett a szállítmány késedelem által érintett része nettó értékének 5%-ra korlátozódik. A vevő további követelései a DENIOS GmbH által megadott teljesítési határidő lejártát követően megszűnnek. Az említett korlátozás nem vonatkozik az életet, testi épséget vagy egészséget érintő sérülés miatti kártérítés esetén.

 4. Amennyiben a szállítás ellehetetlenül, a vásárlónak joga van a törvényben megszabott kártérítés követelésére. Azonban a vevő teljesítés mellett vagy ahelyett benyújtott kártérítési igénye a szállítás azon részének nettó értékének 5%-ának megtérítésére korlátozódik, amely az ellehetetlenülés miatt nem használható.

5. § Garanciavállalás / szavatosság

 1. A DENIOS GmbH - nek a jogos minőségi kifogást érintő szavatossága a kiszállítástól számított egy évig érvényes. Olyan termékek esetén, amelyeken fellelhető a „DENIOS garancia“ logó, a törvényes szavatossági és jótállási idő meghosszabbodik két évre vagy annál hosszabb időre, amennyiben a logón hosszabb időtartam került feltüntetésre. A DENIOS GmbH a termék rendeltetésszerű használata esetén a megadott időtartamra garanciát vállal a termék működőképességére. A meghosszabbított garancia (DENIOS-garancia) nem terjed ki a mozgó részekre (pl. kerekek, rugók, tengelyek), lakkozásra, valamint a kopó és elektromos részekre. Amennyiben a termék rendszeres szervizt igényel, a meghosszabbított garancia csak akkor érvényes, ha a szervizt az előírt időközönként az ügyfél megbízásából a DENIOS GmbH végzi el.

 2. A DENIOS GmbH a DENIOS GmbH alkalmazottjai vagy képviselője vagy teljesítési segéde szándékos károkozása vagy durva hanyagsága esetén a törvényi előírásoknak megfelelően szavatosságot vállal. Egyebekben a DENIOS GmbH csak a termékszavatossági törvény, az élet, testi épség és egészség megsértése, vagy a lényeges szerződéses kötelezettségek vétkes módon történő megsértése esetén vállal szavatosságot.

 3. A megelőző, 2. bekezdés által megfogalmazott szabályozás kiterjed a teljesítés mellett nyújtott kártérítésre és a teljesítés helyett nyújtott kártérítésre a jogalaptól függetlenül, különösen a hiányosságok, a kötelmi jogviszonyból vagy a meg nem engedett cselekedetből fakadó kötelezettségek megsértése miatt.

 4. A DENIOS GmbH nem felel a szállítás közben keletkező olyan hibákért, amelyeket harmadik fél okozott; szándékosság és hanyagság esetén a felelősség változatlan marad.

 5. Jogos minőségi kifogás esetén a szavatossági, illetve – ahol a jogszabály kötelező jótállást ír elő – jótállási kötelezettségünket választásunk szerint térítésmentes javítás vagy csere útján teljesítjük. Kétszeri sikertelen teljesítést követően a vevőnek joga van méltányos árengedményt vagy a szerződés érvénytelenítését kérni.

6. § Tulajdonjog fenntartása

 1. A kiszállított tárgy az összes, az üzleti kapcsolatból eredően a >vásárlóval szemben fennálló igénye teljesítéséig, és azon túlmenően az összes olyan követelés teljesítéséig, amely a DENIOS GmbH részéről az összes meglévő üzleti kapcsolatából fakadóan az ügyféllel szemben fennáll, a DENIOS GmbH tulajdonában marad.

 2. A tulajdonjog akkor is fenntartásra kerül, ha a termék továbbértékesítésre kerül és az abból származó árbevétel az Önökkel szemben fennálló valamennyi követelésünk erejéig minket illet meg.

 3. A vásárló fenntartott áru továbbértékesítéséből fakadó követelései már a megbízás kiadásakor engedményezésre kerülnek a DENIOS GmbH részére az összes, a vásárló által az engedményezés fejében megszerzett biztosítékkal együtt. Ezek ugyanabban a terjedelemben szolgálnak biztosítékul, mint a fenntartott áru.

 4. A DENIOS GmbH az adásvételi szerződéstől vagy az adásvételi szerződés részeitől írásbeli nyilatkozat formájában visszaléphet, amennyiben a vásárló fizetésképtelenné válik, a vásárló túlzott mértékben eladósodik, a vásárló megszünteti fizetéseit vagy a vásárló csődbe jut. A jogfenntartási jogot a csődeljárás megkezdéséig kell alkalmazni. A vásárló köteles haladéktalanul tájékoztatni a DENIOS GmbH-t a fizetésképtelenség, az eladósodottság vagy a kifizetések leállítása esetén. Amennyiben a vásárló ezt elmulasztja, köteles a DENIOS GmbH részére az áru értéke 5%-nak megfelelő átalányösszeget fizetni. A DENIOS GmbH megtagadhatja a jogfenntartott áru továbbértékesítését, továbbfeldolgozását és elszállítását. A csődtörvény előírásai továbbra is érvényben maradnak.

 5. Amíg a tulajdonjog fenntartása fennáll, csak a DENIOS GmbH előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges a vásárolt tárgy elidegenítése, elzálogosítása, biztosítékként történő átruházása, bérbeadása vagy másnak történő, a DENIOS GmbH biztosítékát hátrányosan befolyásoló átengedése, valamint annak megváltoztatása.

 6. A tulajdonjog fenntartásának idején a vásárló jogosult az áru használatára, amíg jelen fejezet előírásai szerint a tulajdonjog fenntartásából következő kötelezettségeinek eleget tesz, és nem esik a 7.§ szerinti késedelembe. Amennyiben a vásárló fizetési késedelembe esik vagy a tulajdonjog fenntartásából következő kötelezettségeinek nem tesz eleget, a DENIOS GmbH a vásárolt tárgyat a vásárlótól visszakövetelheti, és megfelelő határidejű írásos felszólítást követően, a lehető legnagyobb gondosság mellet eladhatja. A visszavétel nem jelenti a szerződéstől való visszalépést.

7. § Fizetés

 1. Amennyiben a megegyezésben nem szerepel másképpen, a DENIOS GmbH számláit a számla kiállításának napjától számított 14 napon belül (azaz készpénzfizetési kedvezmény levonása nélkül) ki kell egyenlíteni. A megbízó a számla kiállításának időpontjától számított 14 nap elteltével késedelembe esik.

 2. A DENIOS GmbH-nak joga van a megrendelő eltérő utasításával szemben a fizetéseket annak korábbi adósságai fejében elszámolni, és az elvégzett elszámolás módjáról a megbízót tájékoztatni. Amennyiben már költségek és kamatok keletkeztek, a DENIOS GmbH-nak joga van a fizetéseket először a költségekre, majd a kamatokra, és utoljára a fő követelésre elszámolni.

 3. Amennyiben a megbízó késedelembe esik, a DENIOS GmbH-nak joga van a vonatkozó időponttól kezdve a törvény által biztosított maximális kamat felszámolására, amennyiben a DENIOS GmbH nem igazol magasabb kárt.

8. § Módosítások, hibák/ Bírói illetékesség, teljesítés helye/ Felhasználandó jog/ Záró rendelkezések

 1. A DENIOS GmbH fenntartja magának a jogot arra, hogy mindenkor szerkezeti változásokat eszközöljön, amennyiben ezeknek nincsen értékcsökkentő hatásuk. Nem kötelessége azonban, hogy az ilyen módosításokat a már kiszállított termékeken is végrehajtsa, ill. az ügyfelet erről tájékoztassa.

 2. Ármódosítások, modellváltás, tévedések, valamint nyomtatási és szedési hibák jogát fenntartjuk.

 3. A szállítások és fizetések teljesítésének helye a DENIOS GmbH székhelye.

 4. A DENIOS GmbH és a megbízó között fennálló üzleti feltételek és jogviszony kapcsán az összes üzleti eset kapcsán kizárólag az osztrák jog a mérvadó. Az ENSZ adásvételi jog/CISG és a kollíziós jog (IPRG/ EVÜ) nem kerül felhasználásra.

 5. Amennyiben jelen Általános Üzleti Feltételek egyes rendelkezései részben vagy teljesen érvénytelenek vagy megvalósíthatatlanok lennének, illetve ilyenné válnának, akkor ez nem érinti a többi feltétel és a teljes jogügylet érvényes voltát. Az érvénytelen vagy nem megvalósítható rendelkezéseket olyan rendelkezésekkel kell helyettesíteni, melyek gazdasági célja leginkább megközelíti a hatálytalan vagy nem megvalósítható rendelkezések által elérni kívánt gazdasági célokat. Legfontosabb célunk, hogy ügyfeleink elégedettek legyenek a DENIOStermékekkel, ha azonban „valami nincs rendben”, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal. Közösen biztosan megtaláljuk a megfelelő megoldást.

9. § Visszavonási jog

 1. A vásárlónak joga van a standard katalógus-kínálat alapján kiszállított árut a kiszállítás időpontjától számított 14 napon belül indoklás nélkül részünkre visszaküldeni. A visszaadási határidő azon a napon kezdődik, amelyen az ügyfél, vagy egy általa megnevezett harmadik személy az utolsó részküldeményt vagy az utolsó darabot birtokba vette. Az árut legkésőbb 14 nappal a visszaadási nyilatkozat németországi központi raktárunkba (32584 LÖHNE, Glockenstraße 70) történő beérkezését követően kell visszaküldeni.

 2. A visszavonás következményei: A szerződéstől való visszalépés esetén a leszállított árut visszaszállítjuk. A visszaszállítás költségei a vevőt terhelik. Önnek az áru esetleges értékcsökkenéséért csak akkor kell felelnie, ha ez az értékvesztés az áru nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza, az áru használat nyomait mutatja, vagy a mellékelt dokumentumok (pl. használati utasítás stb.) hiányoznak.

 3. A felhasználónak nincsen joga szerződéstől történő visszalépésre a következők miatt: - olyan áruk esetében, amelyek ára a pénzügyi piac olyan ingadozásától függ, amelyre a vállalkozónak nincsen befolyása, és amely a visszalépési határidőn belül felléphet, - olyan áruk esetében, amelyek az ügyfél által megadott paraméterek alapján kerültek legyártásra, vagy egyértelműen személyes szükségletekre szabottak, - olyan áruk esetében, amelyek lepecsételve kerültek szállításra, és egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak visszaadásra, amennyiben a szállítást követően pecsétjük elveszett. - olyan áruk esetében, amelyek a szállítást követően állaguknak köszönhetően elválaszthatatlanul összekeveredtek más árukkal.

10. § Adatvédelem / Adatok tárolása és feldolgozása

 1. Az adatvédelmet érintő megjegyzéseket a következő linken találja: Adatvédelmi nyilatkozat

 2. Ügyfeleink és az irántunk érdeklődők adatait (személyes és vállalkozást érintő adatok) az elektromos adatfeldolgozás szabályainak megfelelően tároljuk és dolgozzuk fel. Az adatok kizárólag a DENIOS GmbH üzleti érdekeltségén belül maradnak.

Szállítási- és fizetési feltételek

ÁÜF a katalógushoz és a webshop-hoz:

Itt megtalálja a katalógusban és a webshopban szereplő standard termékeinkre vonatkozó általános üzleti feltételeket. Az ÁÜF 9. cikkében megtalálhatja a visszavonási jog részleteit.
AÜF katalógus és webshop

Szerelési- és karbantartási feltételek:

Itt találja a szerelési- és karbantartási feltételeinket.
Szerelési-és karbantartási feltételek

Menü
Bejelentkezés
Az Ön kosaraHozzáadva a kosárhoz
A kosárhoz
Szívesen adunk önnek tanácsot!

Hívjon minket, küldjön e-mailt: info@denios.hu, vagy töltse ki az űrlapot, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk Önnek.

H – Cs: 8:00 – 17:00 | P 8:00 – 14:00