DENIOS GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete
Sarkantyú köz 5.
9021 Győr

Tel.: 06 96 800 147
Fax:  +43 6225-20533-44
E-mail: info@denios.hu
Internet: www.denios.hu

Veszélyes hulladékok szakszerű tárolása és ártalmatlanítása

Legyen szó fáradt olajról, vegyszerrel átitatott tisztítókendőről vagy a festőműhely festékmaradványairól – veszélyes hulladékok gyorsan keletkezhetnek a mindennapi munka során. De milyen kötelezettségei vannak ebből a termelőnek? Hogyan kell helyesen osztályozni az ártalmatlanításra szánt veszélyes hulladékot? És mit kell figyelembe venni a jogilag megfelelő átmeneti tároláshoz a cég területén? Elmondjuk, mit kell figyelembe vennie a veszélyes hulladékok szakszerű tárolásánál és ártalmatlanításánál, és válaszolunk a témával kapcsolatos gyakran ismételt kérdésekre.

Továbbá: A DENIOS webáruházban a veszélyes hulladékok gyűjtésére, átmeneti tárolására és szállítására szolgáló termékek átfogó választékát találja.

Mikor minősül veszélyesnek a hulladék?

Fontos tudni, hogy van-e a létesítményben olyan hulladék, amely a törvény szerint veszélyesnek minősül. Mert ez többek között hatással van a kezelésükre és a megfigyelésükre, valamint az elvégzendő ellenőrzésre. A veszélyes hulladék olyan hulladék, amely egy vagy több veszélyes tulajdonsággal rendelkezik.

Ide tartoznak például a robbanásveszélyes, oxidáló vagy mérgező hulladékok. Az összes veszélyes tulajdonság részletes listája a 2008/98/EK irányelv (hulladékokról szóló keretirányelv) III. függelékében található. Aki hulladékot termel, köteles azt ennek megfelelően osztályozni, és ellenőrizni is, hogy van-e benne veszélyes tulajdonság.

Hogyan kell a veszélyes hulladékot ártalmatlanításra besorolni?

Az ártalmatlanítás előtt a hulladékhoz a hulladékjegyzék-rendelet (72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről) szerint úgynevezett hulladékkódot kell rendelni. A VM rendelet mellékletében tartalmazza a hulladékok listáját - több mint 800 különböző típusú hulladékot, 20 főcsoportra bontva. Minden hulladéktípushoz egy hatjegyű hulladékkód szám tartozik. A csillaggal (*) jelölt hulladékkódokkal ellátott hulladékfajták veszélyesnek minősülnek. De legyen óvatos: számos hulladéktípushoz léteznek úgynevezett tükörbejegyzések, amelyek esetében a besorolás kezdetben nyitva marad. Itt célszerű a veszélyes anyagokra vonatkozó jogszabályok meglévő ismeretei szerint osztályozni, és a veszélyes tulajdonságokat a hulladékokról szóló rendelet 3. melléklete szerint ellenőrizni.

Példa tükörbejegyzésre:

Hulladék azonosító kód Hulladéktípus megnevezése
04 02 16* veszélyes anyagot tartalmazó színezék és pigment
04 02 17 színezék és pigment, amely különbözik a 04 02 16-tól

A hulladékkód helyes hozzárendeléséért mindig a hulladéktermelő a felelős. Végső soron a hulladékkód hibás hozzárendeléséből adódó károkért is felelősségre vonható. A besorolást ezért nem szabad félvállról venni. Maradékok esetén a biztonsági adatlap első jelzéssel szolgálhat a veszélyes jellemzőkre vonatkozóan. Kétség esetén azonban mindig tanácsos az illetékes szakértők véleményét kikérni. Ez magában foglalja a minősített ártalmatlanító partnereket és a felelős környezetvédelmi hatóságot. Ha ez mégsem hozza meg a kívánt megoldást, továbbra is lehetősége van arra, hogy veszélyes hulladékát laboratóriumban megvizsgáltassa és ezzel a lehető legjobb minősítést érje el.

Veszélyes hulladékom van – mik a kötelezettségeim?

A veszélyes hulladékok ártalmatlanítására és ellenőrzésére speciális követelmények vonatkoznak. Amint veszélyes hulladék keletkezik a vállalatnál, a termelőt az alábbi kötelezettségek terhelhetik:

Regisztrációs kötelezettség

Bizonylatolási kötelezettség

Hatósági felügyelet

Hulladékkezelő kinevezése

Kockázatértékelés

Regisztrációs kötelezettség

Minden veszélyes hulladékot termelőnek nyilvántartást kell vezetnie, amely részletezi a mennyiséget, a típust és a származást, a rendeltetési helyet, a gyűjtés gyakoriságát, a szállítás módját és a hasznosítás vagy ártalmatlanítás módját. Ezt legalább három évig meg kell őrizni, és kérésre be kell mutatni az illetékes hatóságnak.

Bizonylatolási kötelezettség

A veszélyes hulladékok szakszerű és környezetbarát ártalmatlanítását a termelő, az ártalmatlanító cég és a felelős hatóság közötti átvételi eljárásban kell dokumentálni. A tervezett ártalmatlanítás megengedhetőségét előzetesen ellenőrzik (előzetes ellenőrzés), és dokumentálják a selejtezési útvonal betartását (fennmaradó ellenőrzés). A teljes irat feldolgozása az elektronikus hulladéknyilvántartási eljárás segítségével történik. A bizonyítás kötelezettsége alól bizonyos körülmények között el lehet tekinteni. Például van egy kis mennyiségre vonatkozó szabályozás, amely mentesíti a bizonyítási kötelezettség alól, ha évente legfeljebb 2 tonna veszélyes hulladék keletkezik (az átvételi okiratok használatának kivételével). Vannak bizonyos feltételek és mennyiségi korlátok is, amelyekre egyszerűsített eljárás alkalmazható. Ezekben az esetekben a tervezett selejtezés megengedhetőségét ún. csoportos selejtezési igazolás bizonyítja. Ekkor a hulladéknyilvántartási eljárást nem kell használni.

Hatósági felügyelet (egyedi esetekben)

Egyedi esetekben az illetékes hatóság elrendelheti iratok vagy nyilvántartás vezetését, feltéve, hogy erre a cég egyébként nem köteles. Ezen túlmenően speciális ellenőrzéseket és dokumentációs követelményeket is elrendelhet, mint például a veszélyes hulladékok szabványos ellenőrzése, rendszeres mintavétel és az ellenőrzési eredmények megfelelő dokumentálása.

Hulladékkezelő kijelölése (bizonyos további feltételek mellett)

Azon üzemek üzemeltetői, amelyekben rendszeresen keletkeznek veszélyes hulladékok, szintén kötelesek hulladékkezelési tisztviselőt kijelölni. Ez a rendszer típusától és bizonyos mennyiségi korlátozások betartásától függ. A hulladékszállítás szabályairól szóló rendelet határozza meg az eljáró állami szervek kijelölését. Sok cég önkéntes alapon dönt a hulladékgazdálkodási felelősök kinevezéséről is, hogy optimálisan biztosítsa a hulladékkal kapcsolatos jogszabályi előírásoknak és feladatoknak a társaságon belüli teljesítését - különösen, ha rendszeresen keletkezik veszélyes hulladék.

Kockázatértékelés

Mivel a meglévő veszélyes hulladék is veszélyes anyag a veszélyes anyagokról szóló rendelet (Gefahrstoffverordnung - (GefStoffV)) értelmében, a kockázatértékelésben kötelező figyelembe venni. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenység, beleértve a veszélyes hulladékok kezelését is, előzetes kockázatértékelés nélkül nem végezhető.

Már azelőtt, hogy egy veszélyes anyagot a vállalatnál felhasználnának, a megfelelő ártalmatlanítást is meg kell fontolni, és megfelelő védőintézkedéseket kell meghatározni - például megfelelő és engedélyezett ártalmatlanítási tartályok biztosítása a származási helyen.

Mit kell figyelembe venni a veszélyes hulladékok tárolása során?

Az ártalmatlanítás során elkerülhetetlenül szükséges a keletkezett veszélyes hulladék összegyűjtése és ideiglenes tárolása a cégben. Ennek eredményeként nem csak a hulladékra vonatkozó előírásokat kell betartania, hanem a veszélyes anyagokra vonatkozó törvényi előírásokat is. Ha a konténereket ezután az ártalmatlanító cég viszi el, a veszélyes árukra vonatkozó törvényi szempontok is érvényesek.

Hulladékról szóló törvény

Mivel a hulladékról szóló törvény elsősorban az ártalmatlanítási folyamatot szabályozza, a veszélyes hulladékok jogszabályi előírásainak megfelelő tárolására aligha talál előírást. Mindenekelőtt be kell tartani az úgynevezett keverési tilalmat. Ilyenkor különösen a veszélyes hulladékot kell elkülöníteni. Más kategóriájú (veszélyes és nem veszélyes) hulladékokkal, anyagokkal való keverésük vagy hígításuk nem megengedett.

Veszélyes anyagokról szóló törvény

A veszélyes hulladékok közé tartoznak a veszélyes anyagokról szóló rendelet (44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet) által meghatározott veszélyes anyagok is. Emiatt a veszélyes anyagokra vonatkozó jogszabályi előírások is relevánsak. Ez például azt jelenti, hogy Ön, mint veszélyes hulladék termelője köteles kockázatértékelést végezni a veszélyes anyagokról szóló rendelet szerint. Meg kell határoznia a lehetséges veszélyforrásokat, és gondoskodnia kell a megfelelő védőintézkedésekről és a munkaszervezet megfelelő kialakításáról. Ha veszélyes hulladékról van szó, ide tartozik például a megfelelő ártalmatlanító edények biztosítása is. Itt meg kell jegyezni, hogy még a kezdetben ártalmatlan hulladékok, például a tisztítórongyok is átvehetik (sőt, fel is erősíthetik) a velük együtt felvett veszélyes anyagok tulajdonságait. Ezért a gyúlékony folyadékkal átitatott tisztítókendőt soha ne dobja a hagyományos szemetesbe. Itt például jó ötlet az önkioltó hulladékgyűjtő edények használata, amelyek önzáró fedelek révén védelmet nyújtanak a tűz ellen. A hulladékot az ártalmatlanító cég általában nem veszi fel minden nap. Itt leselkedik egy másik, a veszélyesanyag-jogi vonatkozású sajátosság: Ha a veszélyes anyagokat 24 óránál hosszabb ideig tárolják a vállalatnál, az a veszélyesanyag-törvény értelmében tárolásnak minősül. Amint veszélyes anyagokat tárol, a TRGS 510 „Veszélyes anyagok tárolása hordozható tartályokban” előírásai érvényesek. A tárolt hulladék tulajdonságaitól és mennyiségétől függően további védelmi intézkedésekre lehet szükség. Ezeket az anyagokat megfelelő és jóváhagyott tartályokban kell tárolni. Ha a tárolóedényből lefejtési munkák zajlanak (pl. kis mennyiségű hulladékot egy nagy gyűjtőedénybe töltenek át), erre a tevékenységre külön kockázatértékelést kell végezni, és szükség esetén további óvintézkedéseket kell tenni. Egy másik szempont: Üzemeltetőként Önnek gondoskodnia kell arról, hogy a veszélyes anyagok egyértelműen azonosíthatók legyenek a vállalaton belül. Ezért gondoljon a veszélyes hulladékok veszélyes anyagokról szóló rendelet szerinti jól látható címkézéséről is.

Veszélyes árukra vonatkozó törvény

Ha a veszélyes hulladékot tartalmazó tároló- vagy csomagolóedényt az ártalmatlanító cég gyűjti be, akkor a veszélyes árukra vonatkozó előírásokat is be kell tartani. A veszélyes árukra vonatkozó törvény értelmében Ön a csomagoló, ezért Ön felelős a csomagok ADR szerinti azonosításáért és címkézéséért. Ezenkívül a szállítás csak erre a célra engedélyezett csomagolásban történhet (UN-engedéllyel).

Szívesen adunk Önnek tanácsot!

Akár telefonon, e-mailben, vagy személyesen a telephelyén - örömmel segítünk és tanácsot adunk Önnek. Lépjen kapcsolatba velünk!

Ingyenes szaktanácsadás 06 96 800 147

Hasonló bejegyzések

Tölt…
i

Az ezen az oldalon található szakmai információkat gondosan, legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint állítottuk össze. A DENIOS GmbH mindazonáltal semmiféle garanciát vagy felelősséget nem vállal, legyen az akár szerződéses, kártérítéses, akár bármilyen más módon, az aktualitás, a teljesség és a helytállóság szempontjából - sem az olvasóval, sem harmadik féllel szemben. Az információ és a tartalom saját vagy harmadik fél céljaira történő felhasználása ezért saját felelősségére történik. A helyi és a jelenleg hatályos jogszabályok betartandóak.

Menü
Bejelentkezés
Az Ön kosaraHozzáadva a kosárhoz
A kosárhoz
Szívesen adunk önnek tanácsot!

Hívjon minket, küldjön e-mailt: info@denios.hu, vagy töltse ki az űrlapot, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk Önnek.

H – Cs: 8:00 – 17:00 | P 8:00 – 14:00