DENIOS GmbH Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselete
Sarkantyú köz 5.
9021 Győr

Tel.: 06 96 800 147
Fax:  +43 6225-20533-44
E-mail: info@denios.hu
Internet: www.denios.hu

Veszélyes anyagok és érzékeny munkaterületek védelme az illetéktelen hozzáféréstől

Mi jut eszébe, ha meghallja a „hozzáférés-szabályozás” szót? Gyakran eszünkbe jutnak olyan forgatókönyvek, mint az értéklopás vagy a vandalizmus. De gondolt a veszélyes anyagokra is? A veszélyes anyagokat kezelő és raktározó cégek is kötelesek megvédeni azokat az illetéktelen hozzáféréstől. Megfelelő hozzáférési korlátozásokkal nemcsak a külső beavatkozást (például lopást vagy manipulációt) nehezítheti meg, hanem megakadályozzák, hogy a képzetlen alkalmazottak a veszélyes anyagokhoz vagy az érzékeny munkaterületekhez jussanak. Gyakorlati útmutatónkban néhány fontos kérdésre adunk választ.

Miért kell a veszélyes anyagokat és a munkaterületeket védeni az illetéktelen hozzáféréstől?

A németországi Veszélyes anyagokról szóló rendelet (GefStoffV 8. §) általánosságban előírja, hogy a munkáltatónak korlátoznia kell azon munkavállalók számát, akik veszélyes anyagoknak vannak kitéve vagy ki lehetnek téve. Ezenkívül hatékony óvintézkedéseket kell tenni a visszaélések vagy visszaélések megelőzése érdekében. Mindenekelőtt a munkáltatók általában kötelesek gondoskodni a cégben lévő veszélyes anyagok biztonságos tárolásáról. Ennek pontos módjait csak bizonyos esetekben írják elő részletesen. A GefStoffV és a németországi Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok (TRGS) előírják bizonyos veszélyes anyagok és/vagy veszélyes helyzetek (kiterjesztett) hozzáférés-ellenőrzésének szükségességét. Példák:

1. példa: Mérgező anyagok

§8 GefStoffV (németországi Veszélyes anyagokról szóló rendelet):

„A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy az 1., 2. vagy 3. kategóriájú akut mérgező, 1. kategóriájú célszervi toxikus, 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő vagy 1A. vagy 1B. kategóriájú csírasejt-mutagénként besorolt ​​anyagokat és keverékeket zárva tartsák vagy tárolják oly módon, hogy csak hozzáértő és megbízható személyek férhessenek hozzá. Ezekkel az anyagokkal és keverékekkel csak hozzáértő vagy speciálisan képzett személyek végezhetnek tevékenységeket. A 2. mondat az 1A vagy 1B kategóriájú reprodukciót károsító vagy légúti érzékenységet okozó anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenységekre is vonatkozik.

Az 1. és 2. mondat nem vonatkozik a töltőállomásokon vagy más üzemanyagtöltő létesítményekben használt üzemanyagokra, illetve a 3. kategóriába tartozó akut mérgező anyagokra és keverékekre, ha azokat korábban a 67/548/EGK irányelv vagy az 1999/45/EK irányelv szerint károsnak minősítették. Az egészségre ártalmasként történő minősítés tekintetében a 20. § (4) bekezdés 1. pontja szerint közzétett megfelelő szabályokat és ismereteket kell figyelembe venni."

TRGS 510, 5. bekezdés (németországi Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok):

„A munkáltatónak szervezési intézkedéseket kell tennie annak érdekében, hogy a raktárba csak az arra jogosult személyek lépjenek be. A felhatalmazott személyeket a munkáltatónak kell kijelölnie és rendszeresen oktatnia kell. Az ASR A1.3 szerinti D-P006 "Illetéktelen személyek számára tilos" tiltó táblát jól láthatóan és folyamatosan jelezni kell. [...] A [...] előírások a 200 kg-nál nagyobb mennyiségben tárolt, következő tulajdonságokkal rendelkező veszélyes anyagok tárolására vonatkoznak: akut mérgező tulajdonságok (H300, H301, H310, H311, H330 ill. H331 ) vagy nagyon mérgező vagy mérgező (az R23-R28 R-mondatok egyikével azonosítva, beleértve a megfelelő R-mondatokat is), különleges toxikus tulajdonságok (H370, H372-vel azonosítva, kivéve a nem éghető szilárd anyagokat, amelyek csak belélegezve okoznak kárt, vagy R39 vagy R48) [további információért lásd a TRGS 510 5.1. bekezdését]. A 4.3.1. pontban meghatározott mennyiségi határérték és a 200 kg közötti mennyiségek esetében az intézkedéseket a kockázatértékelés eredményeként kell meghatározni."

TRGS 510, 8. bekezdés

„[Akut mérgező anyagokat] zárva kell tartani vagy tárolni, vagy oly módon, hogy csak hozzáértő és megbízható személyek férhessenek hozzá. Ez teljesíthető többek között megfelelő, zárható szekrényben történő tárolással, zárható épületben vagy zárható helyiségben történő tárolással, ha az épületet különböző csoportok használják, vagy céges telephelyen, céges kerítéssel, belépési ellenőrzéssel ellátott tárolással, beleértve az ipari parkokat. [...] A [...] előírások az akut mérgező (H300, H301, H310, H311, H330 vagy H331 jelöléssel), illetve mérgező vagy nagyon mérgező (az R23-R28 kockázati mondatok egyikével azonosított) tárolására vonatkoznak. ) 200 kg feletti mennyiségben tárolt folyadékok és szilárd anyagok. [...] Az 50 kg-ot meghaladó mennyiségek és a 200 kg közötti mennyiségek esetén az intézkedéseket a kockázatértékelés eredményeként kell meghatározni."

TRGS 510, 10. bekezdés

"Az 1-3 kategóriájú akut mérgező gázokat vagy a nagyon mérgező/mérgező gázokat (H330 vagy H331 vagy R23 vagy R26 jelzéssel) zárva kell tartani vagy tárolni, vagy olyan módon, hogy csak hozzáértő és megbízható személyek férhessenek hozzá."

2. példa: Veszélyes anyagok, amelyek tűz/robbanásveszélyt okoznak

1. függelék, 1. szám GefStoffV (németországi Veszélyes anyagokról szóló rendelet)

„Tűz- és robbanásveszélyes területekre illetéktelen személyek bejutását meg kell tiltani. A tilalmakat egyértelműen és folyamatosan kell feltüntetni. [...] A munkáltató tűz- és robbanásveszélyt okozó, veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységet olyan megbízható munkavállalókra bízhat, akik ismerik a tevékenységet, az azzal járó veszélyeket és a szükséges óvintézkedéseket, és akiket ennek megfelelően betanítottak.“

TRGS 500, 6. bekezdés: A GefStoffV 10. és 11. §-a szerint magas kockázatot jelentő anyagok közé tartoznak például a tűz- és robbanásveszélyesek

„A munkáltatónak meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket annak biztosítására, hogy a munkaterületeket csak azok a munkavállalók férhessenek hozzá, akiknek munkájuk vagy meghatározott feladatok elvégzése céljából oda kell menniük. Ez megvalósítható például engedélyezési és azonosítási eljárással. A cég központi kapcsolattartó pontján őrzött regisztrációs könyvek és regisztrációs kártyák [...] a gyakorlatban beváltak. Kulcsok, transzponderek vagy felhatalmazott személyek mágneskártyái is használhatók. [...] A zár alatti tárolás történhet zárt munkaterületen és tárolóhelyeken (kulcsok, kódkártyák, transzponderek, RFID) vagy zárt szekrényekben. Ezt a célt szolgálhatja egy zárt, ellenőrzött céges telephely is.”

TRGS 510, 5. bekezdés

***„A munkáltatónak szervezési intézkedéseket kell tennie annak érdekében, hogy a raktárba csak az arra jogosult személyek lépjenek be. A felhatalmazott személyeket a munkáltatónak kell kijelölnie és rendszeresen oktatnia kell. Az ASR A1.3 szerinti D-P006 "Illetéktelen személyek számára tilos" tiltó táblát jól láthatónak és tartósan jelezni kell. [...] *A [...] előírások az alábbi tulajdonságokkal rendelkező veszélyes anyagok tárolására vonatkoznak, amelyek egyenként 200 kg-nál nagyobb mennyiségben kerülnek tárolásra: [...] oxidáló folyadékok vagy szilárd anyagok (H271-gyel azonosítva) vagy H272) vagy oxidáló (R8 vagy R9 jelzéssel), gyúlékony gázok (H220 vagy H221 vagy R12 jelzéssel) vagy oxidáló gázok (H270 vagy R8 jelzéssel), gyúlékony folyadékok (H224, H225 vagy H226 jelzéssel). [...] A 4.3.1. pontban meghatározott mennyiségi határérték és a 200 kg közötti mennyiségek esetében az intézkedéseket a kockázatértékelés eredményeként kell meghatározni."

A beléptetés ellenőrzés általánosan is hasznos

A munkáltatóknak általában gondoskodniuk kell arról, hogy a veszélyes anyagokat biztonságosan tárolják, és megakadályozzák a visszaéléseket. Bár a beléptetés ellenőrzése vagy a zárható tároló csak bizonyos veszélyes anyagokra van előírva, mindig kockázatértékelést kell végezni annak megállapítására, hogy a beléptetés ellenőrzés (például zárhatóság vagy további intézkedések révén) hatékony intézkedésként használható-e a németországi Veszélyes anyagokról szóló rendelet (GefStoffV 8. szakasz) szerinti munkáltatói kötelezettségek teljesítése érdekében. Szükség esetén a tárolandó veszélyes anyagok biztonsági adatlapja ad tájékoztatást. A németországi Veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok (TRGS 510) 4. bekezdésében is található egy megfelelő passzus, amely előírja, hogy a veszélyes anyagok tárolásával járó tevékenységeket csak olyan képzett alkalmazottaknak lehet kijelölni, akik ismerik a tevékenységeket, a felmerülő veszélyeket és a szükséges védőintézkedéseket. Ez minden olyan veszélyes anyagra vonatkozik, amelyet a TRGS 510 4.3.1 pontja szerint raktárban tárolnak (itt a megfelelő anyagfüggő mennyiségi határértékeket kell betartani). A kezelési utasításban mindent írásban kell rögzíteni, és ennek megfelelően tájékoztatni és utasítani kell a dolgozókat. A technikai beléptetés ellenőrzéssel a szervezési intézkedések gyakorlatias módon valósíthatók meg, illetve támogathatók. A Német kötelező balesetbiztosítás (DGUV) az alapvető védelmi célokat a beléptetés ellenőrzésel is teljesíteni látja: A 213-084 DGUV tájékoztatás 8.8 pontja szerint a raktárban tartózkodók száma és a jogosulatlan hozzáférés (pl. lopás vagy manipuláció) elkerülése a veszélyesanyag-tárolókba való belépési korlátozással érhető el. A felhatalmazott személyeket a munkáltatónak kell meghatároznia és rendszeresen oktatnia kell. Ezen túlmenően a raktárt jól láthatóan és folyamatosan meg kell jelölni „Illetéktelen személyek számára belépés tilos” (P006) tiltó táblával. Ezenkívül szervezési intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a raktárba csak az arra jogosult személyek lépjenek be (pl. kapuk és ajtók zárása a műveletek befejezése után).

Milyen technikai védelmi intézkedések lehetségesek?

Annak érdekében, hogy az Ön kockázatértékelése alapján megfelelő technikai támogatást tudjunk nyújtani a szervezeti intézkedésekhez, széles termékpalettánkban számos megoldást kínálunk a tároló- és munkaterületek beléptetés ellenőrzésére. Kezdve a műszaki raktárrendszereinkkel, amelyek alapfelszereltségben betörés elleni védelemmel rendelkeznek, és további felszereltségi lehetőségek széles skáláját kínálják a még nagyobb biztonság érdekében.

Műszaki raktárrendszerek: A kiterjedt felszereltégi lehetőségekkel biztonságban lehet

Műszaki raktárrendszereink betörés elleni védelemmel rendelkeznek a DIN EN 1630 szabvány szerint az RC 4 ellenállási osztályig. Ezen kívül az opcionális felügyeleti technológia széles skálájából kiválaszthatja a megfelelő modulokat, hogy rendszere még biztonságosabb legyen. Például:

Wichtig: Bei der Lagerung entzündbarer Stoffe muss auch der Explosionsschutz berücksichtigt werden.

Személyes tanácsra van szüksége? Lépjen kapcsolatba velünk! Szakértői csapatunk készséggel ad tanácsot a lehetőségekről.

i

Már tudta? A DIN EN 1627 ff "betörésállóság" európai szabványsorozat leírja a veszélyes területek osztályozását és a rendszer műszaki követelményeit, amelyek a következő szabványok (EN 1628 - EN 1630) egyedi vizsgálati eljárásaiból erednek. A különböző vizsgálati módszereket az alábbiakban részletesen ismertetjük:

Szabvány Vizsgálati eljárás
EN 1628 Vizsgálati módszer statikus terhelés melletti ellenállás meghatározására. Statikus terhelések hatására nyomóerők jönnek létre, és így az alapszilárdságokat ellenőrizzük.
EN 1629 Vizsgálati módszer dinamikus terhelés melletti ellenállás meghatározására. Az ütközésmérőnél a terhelést ugyanúgy szimulálják, mint a rúgást vagy a válldobást.
EN 1630 Vizsgálati módszer a kézi betörési kísérletekkel szembeni ellenállás meghatározására, amelyeket laboratóriumi körülmények között szimulálnak.
Ellenállási osztály Ellenállási idő Maximális összvizsgálati idő Az elkövető típusa és viselkedése
RC 1 N - - Alapvető védelem a fizikai erőszakos betörési kísérletek ellen (főleg vandalizmus)
RC 2 N 3 perc 15 perc Alkalmi elkövető – olyan egyszerű eszközök további használata, mint a csavarhúzó, fogó és ék (standard ablaküveg)
RC 2 3 perc 15 perc Alkalmi elkövető – egyszerű szerszámok, például csavarhúzók, fogók és ékek további használata (ebben az osztályban az EN 356 szabvány szerinti biztonsági üvegezés szükséges)
RC 3 5 perc 20 perc Visszaeső elkövető - egy második csavarhúzó és egy feszítővas további használata
RC 4 10 perc 30 perc Tapasztalt elkövető - további vágó- és ütőeszközök, például fejsze, feszítővas, kalapács és véső, valamint akkus fúró-csavarozó
RC 5 15 perc 40 perc Tapasztalt elkövető - elektromos szerszámok, például fúrók, szúrófűrészek vagy kardfűrészek és sarokcsiszolók további használata (max. tárcsa átmérő 125 mm) - Az üvegezésnek ellen kell állnia a közvetlen támadásnak a vizsgálat során
RC 6 20 perc 50 perc Tapasztalt elkövető - nagyobb teljesítményű elektromos szerszámok, például fúrók, szúrófűrészek vagy kardfűrészek és sarokcsiszolók további használata (max. tárcsaátmérő 230 mm) - Az üvegezésnek ki kell bírnia a közvetlen támadást a vizsgálat során

Megoldások kisebb mennyiségű veszélyes anyagokhoz és érzékeny munkaterületekhez

Ha nincs szüksége nagy tárolóra, kisebb mennyiségű veszélyes anyag tárolására szolgáló megoldásaink is biztonságos védelmet nyújtanak az illetéktelen hozzáférés ellen: Biztonsági szekrényeink, veszélyesanyag-depóink és gázpalack-tárolóink ​​alapfelszereltségként zárrendszerrel vannak felszerelve. Webáruházunkban megtalálhatóak a tiltott területek szükséges jelölésére szolgáló táblák, az utólagos beépítéshez szükséges ajtóőrök és elektronikus ajtózárak, valamint a cégnél elérhető kulcsok megőrzésére szolgáló kulcstartók is.

Biztonsági szekrények

Aki veszélyes anyagokat tárol a munkahelyen, az szeretné biztosítani, hogy a tárolt anyagokhoz csak az arra jogosult dolgozók férhessenek hozzá. Ezért kínáljuk Önnek a jogosulatlan hozzáférés elleni védelem érdekében zárható biztonsági szekrények széles választékát: az univerzális hengerzáraktól a főkulcsos rendszerekben használható elektronikus profilú hengerzárakig.

A termékekhez

Veszélyesanyag-depók

Nagy tárolóedények kis számban, például néhány hordó vagy IBC-tartály optimálisan tárolhatók veszélyesanyag-depókban. Ezeket bel- és kültéren egyaránt használják. Természetesen itt is fontos a jogosulatlan hozzáférés elleni védelem. Ezért minden DENIOS veszélyesanyag-depót alapfelszereltségként megfelelő reteszelő mechanizmussal láttunk el.

A termékekhez

Gázpalack tárolók

A gázpalackok kezelése számos veszélyt rejt magában – ami sok tekintetben megnehezíti a tárolásukat, mint a veszélyes folyadékokét. A jogosulatlan hozzáférés megakadályozása itt is nagyon fontos. Gázpalack tárolóink és szekrényeink alapkivitelben zárhatóak és védelmet nyújtanak az illetéktelen használat ellen.

A termékekhez

Táblák

Biztosítsa a belépési korlátozások vagy veszélyes területek vizuális azonosítását a vállalatában. A kínálatban többek között olyan figyelmeztető, utasító és tiltó táblák találhatók, amelyek a tiltott területekről adnak tájékoztatást, vagy jelzik a veszélyes területeket, ahol különleges magatartás érvényesül.

A termékekhez

Belépés korlátozók

A hozzáférést korlátozó termékek biztosítják, hogy csak arra feljogosított alkalmazottak léphessenek be érzékeny területekre. A kínálatban többek között ajtóőrök és elektronikus ajtózárak találhatók belső és külső ajtók utólagos felszereléséhez.

A termékekhez

Kulcstartó dobozok

A gyártási környezetben sok kulcs és kulcskártya van használatban. Annak érdekében, hogy ne veszítsük el a dolgokat, és mindig hozzáférjünk minden kulcshoz, javasoljuk a különböző kivitelű kulcstartó dobozokat.

Kapcsolatfelvétel
Szívesen adunk Önnek tanácsot!

Akár telefonon, e-mailben, vagy személyesen a telephelyén - örömmel segítünk és tanácsot adunk Önnek. Lépjen kapcsolatba velünk!

Ingyenes szaktanácsadás 06 96 800 147

Hasonló bejegyzések

Tölt…
i

Az ezen az oldalon található szakmai információkat gondosan, legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint állítottuk össze. A DENIOS GmbH mindazonáltal semmiféle garanciát vagy felelősséget nem vállal, legyen az akár szerződéses, kártérítéses, akár bármilyen más módon, az aktualitás, a teljesség és a helytállóság szempontjából - sem az olvasóval, sem harmadik féllel szemben. Az információ és a tartalom saját vagy harmadik fél céljaira történő felhasználása ezért saját felelősségére történik. A helyi és a jelenleg hatályos jogszabályok betartandóak.

Menü
Bejelentkezés
Az Ön kosaraHozzáadva a kosárhoz
A kosárhoz
Szívesen adunk önnek tanácsot!

Hívjon minket, küldjön e-mailt: info@denios.hu, vagy töltse ki az űrlapot, és mi a lehető leghamarabb válaszolunk Önnek.

H – Cs: 8:00 – 17:00 | P 8:00 – 14:00